Hopp til innholdet

Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

  Dette er konklusjonen til den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) på Kommisjonens offentlige høringsrunde på de gjeldende Ten-T retningslinjene fra 2013. Høringsrunden varer frem til sommeren 2020.

  Målet om å en transportinfrastruktur som er effektiv, bærekraftig og som fremmer multimodal transport må ligge fast. Selv om ESPO er tydelig på mer av dagens system, peker de også på områder som bør forbedres og utvikles.

  Havna som et strategisk multimodal knutepunkt

  Havnene er noe mer enn bare et knutepunkt for gods og passasjerer. Havnene er industrielle utviklere, energiknutepunkt og knutepunkt for turisme. Fokuset på klima gjør at havnene får en utvidet rolle og blir en del av den sirkulære økonomien.

  Enkelt kan vi si at Ten-T består av to hoveddeler: en prinsipiell og en finansiell del. Den finansielle delen er ikke sendt på høring nå, men Connecting European Facilities (CEF II) vil ha stor betydning for om havnene kan nå målsetningen om mer bærekraftig transport og bidra til økonomisk vekst.

  ESPO vil at Motorways of the Seas (MOS) også bør inkludere tilknytninger mellom havner internt i land og ikke bare mellom land. Dette for å styrke ShortSea Shipping segmentet. Hvordan en skal bruke Ten-T rammeverket for å styrke samhandlingen mellom de ulike transportbærerne er viktig bærebjelke i ESPO argumentasjon.

  Norske havner støtter Ten-T synspunktene til ESPO

  Norske Havner er godt fornøyd med at ESPO vil videreføre dagens retningslinjer. Ursula von der Leyen har annonsert en ny «Green Deal» for EU. Vi er optimistiske i forhold til at denne retningen, også vil medføre at havnenes rolle i infrastrukturen kommer tydeligere frem i arbeidet her til lands. Økt sjøtransport, er pr definisjon «bærekraftig». Likevel er det ingen tvil om at sjøtransporten må bli grønnere (greener shipping). Mye tyder på at den nye transportkomisæren har et ønske om at EU skal være foregangsland her. Likevel er det slik at de europeiske havners finansieringsbehov på om lag 48 milliarder euro over de neste 10 årene, langt fra imøtekommes av de finansieringsløsningers som er tilgjengelige.

  Norge er, som tidligere nevnt, ikke med i den finansielle pilaren. Den norske politikken har vært at vi skal følge opp ambisjonene gjennom NTP og de årlige budsjettene. Mye tyder på at her, har norske myndigheter mye å lære av Brussel. Brussel er ikke utlært, men de har økende grad sett lyset!

  Hva er Ten-T?

  Det transeuropeiske nettverket for transport (TEN-T) er EU-politikk rettet mot implementering og utvikling av et europeisk nettverk av veier, jernbanelinjer, indre vannveier, maritime ruter, havner, flyplasser og jernbaneterminaler.

  Nettverket består av to nivåer:
  Det omfattende nettverket: Dette dekker alle EU-regioner Kjernenettverket: En delmengde av det omfattende nettverket, dette består av de strategisk viktigste forbindelsene, som knytter sammen de viktigste nodene.

  Målet med TEN-T er å lukke hull, fjerne flaskehalser og eliminere tekniske barrierer som finnes mellom transportnettverk i EUs medlemsstater, styrke den sosiale, økonomiske og territoriale samholdet i Unionen og bidra til opprettelsen av et europeisk transportområde.

  I henhold til TEN-T-forordningen (EU) nr. 1315/2013 skal kjernenettverket være ferdig innen 31. desember 2030, mens det omfattende nettverket skal være ferdigstilt innen 31. desember 2050.

  Artikkelen er skrevet av fagdirektør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim og publisert første gang på sidene til Norske havner