Hopp til innholdet

Sterk vekst i grønn maritim næring

  Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av 5 milliarder kroner. Både omsetning og investeringer har blitt mangedoblet siste år.

  Dette står beskrevet i rapporten Grønn Maritim som er utarbeidet av Menon Economics på vegne av Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, NCE Maritime Clean Tech og Enova. Rapporten kartlegger vi omsetning og investeringer innen det som kan klassifiseres som grønt – i betydning bruk av teknologier som fullstendig, vesentlig eller noe reduserer utslipp av klima- og/eller miljøskadelige gasse

  Som følge av ambisiøse internasjonale målsettinger om betydelige reduksjoner i skipsfartens utslipp av klimagasser, vil trolig både grønn omsetning og grønne investeringer måtte øke betydelig i årene som kommer. Som følge av tidlig tilpasning vil omstilling til en mer grønn internasjonal skipsfart utgjøre et konkurransefortrinn for norsk maritim næring. Økt omsetning og investeringer innen grønn maritim vil være bra for miljø og klima – og for norsk økonomi

  Kilde Menon Economics

  Verdiskapingen per ansatt er betydelig høyere for grønn maritim enn for gjennomsnittet av norsk næringsliv utenom olje og gass. For Norge vil det følgelig være lønnsomt om mer arbeidskraft og kapital tilflyter grønn maritim. Vekst i grønn maritim vil gjøre Norge rikere, og rikere enn om veksten skjer i et gjennomsnitt av andre næringer i Fastlands- Norge.

  I 2018 kom om lag 30 prosent av den grønne omsetningen fra eksport. Med økende fokus på utslippsreduksjon internasjonalt kan en strategisk satsing på mer miljøvennlige løsninger bidra til å vesentlig øke eksporten fra den norske maritime næringen. Eksporten fra norsk maritim næring er allerede i dag på i overkant av 200 milliarder kroner. Med økt internasjonalt fokus på miljø, vil vi trolig se en dreining av norske leveranser i grønn retning. At flere norske bedrifter i maritim næring har gått foran for å gjøre sin aktivitet mindre miljø- og klimaskadelig, legger et betydelig grunnlag for å bygge et strategisk konkurransefortrinn.

  Rapporten finner du her