Hopp til innholdet

Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

  Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og incentivordningen for overføring av gods fra vei til sjø.

  Det er enighet mellom interesseorganisasjonene Kystrederiene, Maritimt Forum, Norges Rederiforbund og Norske havner at statsbudsjettet for 2020 følger handlingsplanen og styrker satsningen på grønn skipsfart. Det er også positivt at incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø omgjøres til en ordinær ordning.

  Kystrederiene: Økt fokus på grønn skipsfart, men veien vinner

  Thor Arne Borge, Adm. Direktør i Kystrederiene

  Statsbudsjettet foreslår en økning av CO2-avgiften på diesel. Dette blir imidlertid, for andre gang i regjeringsperioden, kompensert ved reduksjon i veibruksavgiften for tungtransport. Dette betyr at regjeringen legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier, stikk i strid med alle transportpolitiske målsetninger og Riksrevisjonens merknader.

  Avgiftsvridningen er i klar strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan om å overføre mer gods fra veg til sjø
  Thor Arne Borge, Adm. Direktør Kystrederiene

  Regjeringen gjeninnfører også incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø og øker bevilgningen til Nullutslippsfondet. -Dette er gode signal fra regjeringen. Kystrederiene vil følge dette videre opp og forventer konkrete bidrag til flåtefornyelse i nærskipsfarten, uttaler Borge.

  Les hele kommentaren til Kystrederiene

  Grønn og mer miljøvennlig transport burde bety mer satsing på nærskipsfarten. Det er stor interesse for fornyelse til mer miljøvennlig tonnasje blant Kystrederienes medlemmer. Kystrederiene har gjennom sitt eget flåtefornyelsesprogram pekt på konkrete virkemidler som må på plass, der finansieringsordningene er desidert viktigst.

  Maritimt Forum: Positivt for satsingen på grønn skipsfart

  Ivar Engan, Daglig leder i Maritimt Forum

  Regjeringen bevilger 100 mill. kroner til grønn skipsfart. Ocean Space Laboratories får som tidligere kjent 55 mill. kroner til forprosjekteringen. I en tid med økende global uro er det viktig og riktig at regjeringen viderefører sentrale maritime rammevilkår.

  Regjeringen følger opp handlingsplanen for grønn skipsfart med å bevilge 100 mill. kroner i 2020 til henholdsvis hurtigbåtsatsingen på 80 mill. kroner, og 20 mill. kroner til grønn flåtefornyelse av lasteskip.

  Et godt tiltak vil være å heve kompetansen for offentlige innkjøp slik at vi får flere grønne løsninger.
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  Det er positivt at incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø omgjøres til en ordinær ordning, og det bevilges 50 mill. kroner til formålet. Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner økes med 1,3 mill. kr. til 51.3 mill. kroner for 2020, og tilskuddet til havnesamarbeid på 10,9 mill. kroner videreføres fra i fjor.

  – Maritimt Forum har i flere år påpekt at tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig. For å få best mulig resultat av ordningen bør det innføres incentiver direkte til vareeiere som velger å flytte gods fra vei til sjø, sier Engan.

  Les hele kommentaren til Maritimt Forum

  Norges Rederiforbund: Styrker satsingen på grønn skipsfart

  Norges Rederiforbund
  Harald Solberg Adm. Direktør Norges Rederiforbund

  Overgang til nullutslippssamfunnet krever satsing på forskning og innovasjon.
  Det er positivt at regjeringen styrker satsingen på grønn skipsfart. Norges Rederiforbund har en visjon om at norsk skipsfart ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft. For å lykkes, må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi. På dette området har den maritime klyngen i Norge store muligheter til å utvikle teknologi og løsninger som både reduserer utslipp fra våre egne skip og som vil bli etterspurt av verden rundt oss.

  Les hele kommentaren til Norges Rederiforbund

  At regjeringen bevilger 55 mill. kroner til utviklingen av Ocean Space Centre er et viktig første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for havnæringene. Dette er et viktig bidrag for å sikre at Norge kan opprettholde en ledende rolle innen havbaserte næringer og lykkes i overgangen til nullutslipp-samfunnet.

  Vi oppfordrer derfor regjeringen til å bruke fremtidige budsjett som et enda tydeligere virkemiddel for å realisere stadig høyere klimaambisjoner.
  Harald Solberg, Adm. Direktør i Norges Rederiforbund

  Fra land til sjø
  Sjøtransporten er den soleklart mest energieffektive og klimavennlige transportformen. Overføring av gods fra vei- til sjøtransport vil redusere klimautslippene tilsvarende 40 – 70 prosent. Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til insentivordningen for godsoverføring fra land til sjø. Ordningen sto i fare for å bli avviklet, og vi er glade for at regjeringen med dette viderefører en ordning som styrker sjøtransportens konkurransekraft og stimulerer til at en større andel av godset kan fraktes sjøveien.

  Norske Havner: Mer til vei, mindre til kyst

  Adm. Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter
  Adm. Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter

  Et av satsningsområdene i NTP var tilskuddsordning for godsoverføring og tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner.

  – Norske Havner er selvfølgelig glade for at det bevilges penger til tilskuddsordningene. Spesielt at tilskuddordningen for godsoverføring er tilbake. Det var stor skuffelse da regjeringen valgte å nulle ut ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Vi vet at det er flere gyteklare prosjekter klare for å løfte gods fra vei til sjø. Så her er det bare å kjøre konkurranse, fortsetter Gammelsæter.

  Regjeringens satsning på samferdsel fortsetter, samtidig henger kysten stadig etter.

  – På nytt er sjøtransporten nedprioritert i budsjettforslaget. Selv om den totale samferdselspotten øker i regjeringens budsjettforslag for 2020, er det i budsjettet mindre til kyst og mer til vei
  Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner

  Før fremlegget av budsjettforslaget hadde kystkapitlet et etterslep på nærmere 30 % i forhold til inneværende NTP. Med regjeringens budsjettforslag øker etterslepet til over 30 %. For vei er det langt lysere og tiltakene vil i stor grad oppfylles slik det ligger an nå.

  Les hele kommentaren til Norske havner

  Grønnere skipsfart
  Noe av det positive i budsjettet er at tilskuddet til Grønt skipsfartsprogram fortsetter. Dette er et svært viktig program både for å få en mer klimavennlig sjøtransport og for å styrke norsk næringsliv i forbindelse med det grønne skiftet.