Hopp til innholdet

Skanska skal være klimanøytrale innen 2045

  Skanskas skal lede an i det grønne skiftet og være klimanøytrale innen 2045. Selskapets lanserer et klimaveikart som viser hvordan de skal jobbe og hva de skal satse på for å gjøre ambisjonen til virkelighet.

  Skanska skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030, og være klimanøytrale innen 2045. Klimaveikartet staker ut kursen, og peker på områdene og virkemidlene det skal satses på for å komme dit, skriver Skanska i en pressemelding.

  Kilde: Skanska klimaveikart

  Klimaambisjonen krever samarbeid

  Klimaambisjonen setter en klar strategisk retning for langsiktig verdiskaping i tråd med Parisavtale, og inkluderer hele leverandørkjeden. På kort sikt skal Skanska utnytte kompetansen, konseptene, teknologien og leveranseevnen vi allerede har innen klima og miljø for å øke vår konkurransekraft og vår verdiskapning.

  Som selskap er vi på god vei til å klare de reduksjonene som er nødvendige for å nå målene vi har satt oss i 2030. Det blir derimot mye mer krevende å nå målet om klimanøytralitet innen 2045. I dag sitter vi ikke på løsningene, metodene eller teknologien som trengs for å nå dette målet. Derfor må vi trekke på all den kompetansen og erfaringen som finnes, både i Skanska, bransjen vår og resten av næringslivet. Vi klarer ikke dette alene, og vi må tenke nytt og samarbeide tettere hvis vi skal lykkes med å nå målene i Parisavtalen.
  Konsernsjef i Skanska, Ståle Rød

  Dagens kompetanse, konsepter og leveranseevne vil imidlertid ikke løse morgendagens bærekraftutfordringer eller være konkurransefortrinn i fremtiden. Vi må derfor øke vår innovasjonstakt, noes om krever investeringer, rammer og forutsetninger for å lykkes. Denne jobben skal vi gjøre tett sammen med våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

  Det grønne skiftet skaper store muligheter

  15 prosent av klimagassutslippene i Norge kommer fra BAE-næringen. Utslippene må kuttes betydelig i årene som kommer hvis Norge skal klare å redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent, og opp mot 55 prosent, i 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

  – Det er ingen hemmelighet at næringen vår står for en stor del av klimagassutslippene og ressursbruken, både i Norge og på verdensbasis. Men det betyr også at vi spiller en helt avgjørende rolle når det kommer til å bidra til utslippskutt. Dette gir oss store muligheter til å utvikle og realisere klimaambisiøse prosjekter som virkelig utgjør en forskjell. Kravet om et grønt skifte er tydelig, og vi i Skanska skal lede an, sier konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød.

  Skanska-sjefen er klar på at det må være snakk om en klimadugnad hvis målene skal nås. Dette gjelder selskapets egne klima- og miljømål, og de felles målene Norge og andre land over hele kloden har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

  Fokusområder og muliggjørere

  Klimaveikartet peker på energieffektivitet, bruk av materialressurser, sirkulær økonomi, maskiner og transport, samt arealbruksendringer som de områdene hvor det er størst potensial for å kutte utslipp og redusere klima- og miljøbelastningen til Skanskas prosjekter.

  Vi har sett på hele virksomheten vår og identifisert de områdene vi mener kan ha størst innvirkning på å redusere klimagassfotavtrykket vårt. Utvikler vi virksomheten vår innenfor disse fem områdene, når vi målet om 50 prosent reduksjon for våre egenutviklede prosjekter innen 2030, mens målet om karbonnøytralitet i 2045 er innen rekkevidde. Det blir ikke enkelt, og vil kreve stor evne og vilje til å omstille oss, men vi mener det er realistiske målsettinger.
  Direktør for bærekraft og miljø i Skanska, Randi Lekanger

  – For å få størst mulig effekt ut av tiltakene vi iverksetter innenfor de fem områdene, trenger vi kunnskap, samarbeidsvilje og gode hjelpemidler. Vi må bli bedre til å dele kompetanse og erfaringer, både internt i Skanska og med eksterne samarbeidspartnere. Derfor kommer vi til å styrke vår satsning på innovasjon og FoU, samt inngå flere strategiske partnerskap i tiden fremover. Vi rigger oss nå for den neste etappen på vår reise mot lavutslippssamfunnet, sier Lekanger avslutningsvis.

  Kilde: Fokusområder i Skanska klimaveikart  For mer informasjon om Skanskas klima- og miljøarbeid, og klimaveikartet, ta kontakt med:
  Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø: 98641770 
  Christopher Griffiths, senior kommunikasjonsrådgiver: 93033542