Hopp til innholdet

Sjøveien = Bærekraft

  Bautafjorden

  Denne uken la regjeringen frem stortingsmeldingen «Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030». Sjøveien har lenge blitt omtalt som miljøveien, men fremover er like viktig å presentere sjøtransport som et tiltak for bærekraft.

  FNs bærekraftsmål og EUs «Green Deal» blir forhåpentligvis sterke drivere fremover for næringslivet som kan bidra til at flere vareeiere velger sjøtransport.

  Sjøtransport som tiltak for vareier

  Godsoverføring fra vei til sjø har vist seg å være utfordrende.  I rapporten «Godstransport – et oppdatert kunnskapsgrunnlag» fra transportetatene i forbindelse med NTP 2022-2033 konkluderes det igjen med at konkurranseflatene mellom transportformene er begrenset og at transportformene kompletterer hverandre. Hver transportform er spesialisert og tilpasset kundenes behov. 

  Den nye grønne giv kan likevel vise seg å være en driver for godsoverføring som endrer forutsetningene. 

  Verdien bærekraft vil ha for vareiere vil øke og det er ikke tvilsomt at sjøveien er en bærekraftig løsning for godstransport. Det vil gi dem fordeler i egen drift som får stadig større betydning.  

  Bærekraftig sjøtransport

  Sammenlignet med veitransport innebærer sjøtransport færre ulykker og personskader, mindre støy, redusert utslipp til luft og vann, utslipp av klimagasser og reduserte vedlikeholdskostnader. Ikke minst er sjøtransporten arealeffektiv og kan bidra til redusert behov for store utbyggingsprosjekter til fortrengsel for naturmangfold.

  Godsoverføring fra vei til sjø vil derfor treffe flere av FNs bærekraftsmål knyttet til både klima, naturmangfold, forurensning, vannkvalitet, infrastruktur og byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet.

  Stortingsmeldingen fremlagt denne uken gir forslag til målepunkter, men godsoverføring har ikke særlig blitt særlig fremhevet. Det presiseres at det er et arbeid under utvikling, men godsoverføring bør absolutt få en sentral plass.

  «Green deal» i EU

  EU har sin «Green deal» som beskrives som en viktig del av Europakommisjonens strategi for å implementere FNs 2030 agenda og bærekraftsmålene. Herunder klassifiseringssystemet for bærekraftige aktiviteter, såkalt taksonomi. Sjøtransport inngår som en løsning i EUs strategi for bærekraftig mobilitet, samtidig som taksonomien også stiller krav til bransjen selv.

  Finansiering av bedrifter vil preges av dette fremover, og bankene vil stille krav til grønne investeringer og utlån. At en bedrift velger sjø fremfor vei vil telle positivt i bedriftens bærekraftsregnskap.

  Det kommer en rekke ny lovgivning om dette fremover – det er viktig å sikre godsoverføring en plass i målesystemer og kriterier, samt at godsoverføring tilbys som et konkret tiltak for næringslivets
  bærekraftsprofil.

  Om artikkelforfatteren

  Advokat Elisabeth Voldsund er en av grunderne bak advokatfirmaet Bauta. Selskapet spesialiserer seg på hav, miljø og eiendom. Voldsund har lang bakgrunn fra Kystverket, både innen havne- og farvannsloven, tilskuddsordninger og som miljøkoordinator.

  Hun er leder for Advokatforeningen Møre og Romsdal krets, og har tidligere vært medlem av advokatforeningens lovutvalg for klima og miljø.

  Bauta er også en viktig samarbeidspartner for Shortsea Promotion Centre.