Hopp til innholdet  Maritimt Forum
  Forening
  Email: ivar.engan@maritimt-forum.no

  Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk

  Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen. Maritim Forum har 700 medlemmer som over tid har bidratt til å utvikle en verdensledende og helhetlig maritim klynge. Maritimt Forum samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i næringen, og representerer fellesinteressene til klyngen.

  Siden 1990 har Maritimt Forum vært en spydspiss for å fremme kunnskapen om landets mest kunnskapsintensive og innovative næring. De er også en møteplass for dialog mellom næringen, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøene.

  Maritimt Forum er etablert med kontorer i hver av de åtte viktigste maritime regionene i Norge. Vi representert i Nord-Norge, Midt-Norge, Nordvestlandet, Bergensområdet, Haugalandet og Sunnhordland, Stavangerregionen, Sørlandet og Oslofjordregionen. I tillegg til Maritimt Forum Sentralt som er lokalisert i Oslo.

  Maritimt Forum sin styrke ligger i at vi samler både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Gjennom mangfold og samspill synliggjør de den norske maritime næringens fremste fortrinn; et samarbeid tuftet på fellesinteressene.

  Mandatet til Maritimt Forum er:

  • Bidra til økt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter innen norsk eksportrettet maritimt næringsliv.
  • Skape økt forståelse for, og oppmerksomhet rundt de maritime næringer betydning for norsk økonomi og samfunnsliv.
  • Bidra til å videreutvikle norsk maritim kompetanse og kvalitet med sikte på økte leveranser og mer eksport av maritime varer og tjenester.
  • Fremme de maritime næringers fellesinteresser ovenfor norske og utenlandske myndigheter.