Hopp til innholdet

Om

Shortsea Promotion Centre er et samarbeidsprosjekt mellom Norske myndigheter og private aktører med målsetting om å gjøre sjøveien til en større del av den intermodale verdikjeden.

Shortsea Promotion Centre (SPC) er et kompetansesenter for nærskipsfart i et europeisk nettverk av tilsvarende sentre.

SPC ble etablert i 2003 med bakgrunn i et EU initiativ for identifisering av flaskehalser for sjøtransporten.

Målsettingen er å øke kunnskapen om nærskipsfart med sikte på øke markedsandelene for nærskipsfart, både på nasjonalt og europeisk nivå. Gjennom dette arbeidet sørger SPC for at flere vareeiere velger den transportløsningen som er den beste transportløsningen for samfunnet.

Hva vi gjør

Vi fremskaffer og formidler kunnskap til nytte for vareiere, maritime aktører og myndigheter som bakgrunn for arbeidet med overføring av gods fra vei til sjø.

Vi skaper møteplasser mellom rederier, vareeiere og logistikkaktører for å styrke og mobilisere næringens interesse for godsoverføring.

Vi forenkler informasjonsflyten mellom næring og marked gjennom rutetjenesten Shortsea Schedules. Denne tjenesten er et direkte tilsvar fra markedet om behovet for enklere oversikt over tilgjengelig tilbud.

Nettverket

Shortsea Promotion Centre er lokalisert i lokalene til Norges Rederiforbund, et godt utgangspunkt for samarbeidet med maritim næring.

Senteret er finansiert gjennom Nærings- og Fiskeridepartmentet og maritim næring for å utvikle et kompetansesenter som bidrar til at markedet velger transportløsninger som gagner samfunnet

Kontakt

Jørn Askvik

Daglig leder Shortsea Promotion Centre Norway
(+47) 48 25 45 28
jorn@vidsynconsulting.no


Shortsea Promotion Center Norway har et styre som er tungt forankret i alle deler av skipsfarten.