Hopp til innholdet

Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner

  Igår la Regjeringen frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn. Det er delte meninger fra interesseorganisasjonene om loven vil gjøre akkurat det.

  Ny havne- og farvannslov​

  – Konkurransen om sjøarealene har økt de senere årene, og mange har interesser i å benytte kystsonen til ulike formål. Vi legger derfor opp til at den nye havne- og farvannsloven skal favne bredere enn bare sjøtransport- og havnenæringen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. 
  Han påpeker at loven skal legge til rette for mer markedsorientert havnedrift og bedre ivareta næringsinteresser og andre brukergrupper av farvannet. ​

  -Vi har lyttet til sjøtransportnæringen, kommunene og andre brukere av farvannet når vi har utarbeidet den nye loven
  Samferdselsminister Jon Georg Dale.​

  Den nye loven innebærer blant annet endringer i hvem som har ansvaret for de ulike oppgavene i farvannet:

  • ​Staten vil nå ta ansvaret for farvannsutbedringer samt navigasjonsinnretninger i hele farvannet, også i kommunens sjøområde.
  • Kommunene gis myndighet direkte i loven til å regulere fart for fritidsfartøy, uten krav om statlig godkjenning.

  Lovforslaget åpner for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom gjenværende egenkapital er forsvarlig. Dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap.​​

  Oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud

  Vi kan ikke se at den nye havne- og farvannsloven gir havnene noen insentiver til å legge til rette for nødvendige miljøvennlige investeringer i havnene. Full liberalisering av havnekapitalen, kombinert med fri prisfastsetting og en videreføring av kommunal havnestruktur er oppskriften på et dyrt og dårlig havnetilbud. Det er også en modell for organisering av vår felles nasjonale infrastruktur som ville vært helt uaktuell innenfor andre transportformer som vei, jernbane og luftfart, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.​

  Norges Rederiforbund
  Harald Solberg Adm Direktør Norges Rederiforbund

  Dette vedtaket vil virke stikk i strid med regjeringens ambisjon om å flytte mer last fra landeveien over til sjø.
  Harald Solberg, Adm Direktør Norges Rederiforbund

  Les mer om Norges Rederforbunds syn på den nye havneloven her

  Ny havnelov gir ikke mer blågrønn transport

  Formålet med den nye loven var at den skulle bidra til mer sjøtransport, men Norske Havner kan ikke se at loven i seg selv bidrar til å flytte gods fra vei til sjø. Adgangen til å hente utbytte vil sette nye krav både til havnene og til kommunen som havneeier.​​

  Halvard Aglen, Styreleder i Norske havner

  Norske Havner kan ikke se at loven i seg selv legger til rette for at mer gods fraktes langs sjøveien. Dermed svikter den på ett av de to hovedområdene den skulle forbedre. For å få mer godstransport langs sjøveien, trengs det andre og sterkere virkemidler.
  Halvard Aglen, Styreleder i Norske Havner.

  Les mer om Norske Havners syn på den nye havneloven her

  Lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport

  Lovforslaget åpner for at det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom «gjenværende egenkapital er forsvarlig». Ifølge regjeringen vil dette vil hindre innlåsing av kapital og bidra til aktivt kommunalt eierskap. Dagens krav om at inntekter og kapital i havnevirksomheten påpekes fortsatt skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet.

  Tor-Arne Borge, Adm Direktør i Kystrederiene

  – Lovverket lagt til grunn for forslaget pålegger at havnestyrene skal forvalte havnene slik at de til enhver tid har en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i selskapet. Hva som er forsvarlig i denne sammenhengen er noe havnestyrene avgjør, påpeker Borge.

  Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport
  Tor Arne Borge, Adm. Direktør i Kystrederiene.​​

  – Dette har Kystrederiene vært sterkt kritiske til. I praksis betyr forslaget en full liberalisering av havnekapitalen, som igjen vil svekke sjøtransporten. Midlene som er i havnene bør brukes til å styrke tilbudet i havnene. Et bedre tilbud der vil uten tvil styrke sjøtransporten, sier Borge.​

  Les mer om Kystrederienes syn på den nye havneloven her

  Les Lov om Havner og Farvann