Hopp til innholdet

Ny Godsbåtrute Finnmark – Midt-Norge

  I samarbeid med en av «Daily-rederne» lanserer Nor Lines en Daily en godsbåtrute annenhver uke mellom Midt-Norge og Kirkenes. Første offisielle avgang fra Trondheim til Kirkenes blir fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.

  Industrien vokser og næringslivet utvikler seg, behovet for innenlands fremføring og transport er stadig økende. I all hovedsak dekkes det økende transportbehovet av norske- og utenlandske vogntog med landbasert fremføring. Resultatet er kapasitetsutfordringer på infrasktruktur og press på lokalmiljø. Det er et uttalt ønske fra myndighetene og et generelt samfunnskrav at mer gods overføres fra vei til sjø. Utfordringer knyttet til frekvens og struktur på skipstrafikk har begrenset mulighetsrommet til næringslivet, som er avhengig av regularitet og forutsigbarhet.

  Fylkeskommunen godt fornøyd

  Fylkeskommunen har, helt siden Nor Lines la ned sin seiling til østfylket for en del år tilbake, jobbet for å få opp igjen en stabil godsrute som dekker hele kystlinjen opp til Kirkenes. Jeg er derfor veldig glad for at Nor Lines Daily nå har informert om at mulighetene for godsfrakt gjenoppstår, sier Hansen.   

  Les: Hansen godt fornøyd med ny kystgodsrute

  Hun mener den nye kystruten er et eksempel på fornuftig økonomi- og miljødrift:

  Her har en aktør gått i samarbeid med mange andre godsleverandører, og sikret samlasting av gods på sjø, og på den måten utnyttet ledig kapasitet hos de ulike rederiene som dekker kysten vår.
  Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen

  Hansen sier at myndigheter så vel som samfunnet for øvrig forventer at godstransport i våre områder flyttes fra vei til sjø på grunn av miljøhensyn.

  Nor Lines Daily

  For å sikre miljø- og kostnadseffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land. Nor Lines har siden 2018 i tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, utviklet tilsvarende mulighetsbilde for samlasting på sjø. Samlastingsproduktet er gitt navnet Nor Lines Daily.

  Dette har vi arbeidet for og ventet på
  Fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen

  50.000 vogntog fra vei til sjø

  Konseptet

  • Daily utnytter kapasiteten på kystgående skip
  • Terminalnettverket sikrer dør/dør-levering og lagringsmuligheter
  • Daily koordinerer framføring Dør/Dør sammen med agentene slik at kunden opplever «one- stop-shop» fra Fredrikstad til Kirkenes.
  • Koordineringssentral i Trondheim styrer operasjonen og informasjonsflyten for kunden

  Gevinster for kunde gjennom bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet gir miljømessig gevinst

  • Konkurransedyktig på pris
  • Begrenser transporten på vei
  • Et nettverk av skip gir hyppigere avganger

  Offisiell avgang Trondheim til Kirkenes

  Første offisielle avgang fra Trondheim til Kirkenes blir fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar. Skipet anløper alle Nor Lines sine agenter i Troms/Finnmark såfremt lastegrunnlag.

  Skipet heter «SAFIR» og i tillegg til å laste parti/stykkgods tar det også dekkslast på inntil 20 tonn med egen kran, samt fiskefôr til oppdrettsanleggene i fartsområdet. Alt gods skannes inn i Nor Lines sitt TMS og kan derved spores som øvrig gods i systemet, og alt stykkgods kan distribueres til og fra alle postnummer i Norge. Gjennom denne satsningen håper vi på sikt å øke til ukentlig frekvens i samarbeide med rederne, agentene og det regionale næringsliv.