Hopp til innholdet

Norsk skipsfart med offensive klimamål

  Skipsfarten står for 2,2 % av de globale klimagassutslippene. Nå vil norske rederier gå foran og ta lederskap i kampen mot klimautfordringene. Innen 2050 er målet at hele den norske flåten skal være klimanøytral.

  Parisavtalens mål er å begrense global oppvarming til 1,5 grader. FNs klimapanel gir oss ti år på å halvere klimagassutslippene og mener de må ned til null innen 2050. Klimaendringene må tas på alvor. Skal vi lykkes i å bremse effekten, må vi omstille oss raskt.

  Norsk skipsfart går med dette foran i å sette høye ambisjoner for utvikling av ny og lønnsom grønn teknologi
  Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

  Norsk skipsfart tar lederansvar for å utvikle ny teknologi og bærekraftige løsninger for å drastisk redusere utslippene i årene fremover. Rederiforbundets veikart mot nullutslipp i 2050 innebærer offensive mål og vilje til endring.

  Veikart mot nullutslipp i 2050

  Fire offensive klimamål

  I regi av Norges Rederiforbund har norske rederier tatt grep ved å vedta fire ambisiøse mål nedfelt i en klimastrategi. De fire målene innebærer at medlemmene skal; kutte sine klimautslipp med 50% per transportert enhet innen 2030, målt mot 2008. Fra 2030 skal norske rederier kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Fra 2050 skal den norske flåten være karbonnøytral. Strategien innebærer også et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er karbonnøytrale, fra 2050.

  1. Norges Rederiforbunds medlemmer skal kutte
  klimautslippene med 50% per enhet innen 2030
  i forhold til 2008*

  Tiltak som sikrer lavere utslipp gjennom effektiv drift og tilpasninger på eksisterende flåte er viktig fordi det gir umiddelbare effekter i form av utslippsreduksjoner.
  *Utslipp per enhet viser til transportarbeid eller annen relevant verdiskapningsparameter.

  2. Norges Rederiforbunds medlemmer skal kun
  bestille skip med nullutslippsteknologi fra 2030

  Rederiene er bestillere av teknologi og fremdriftsløsninger for skip, og har derfor et særskilt ansvar for å gi tydelige signaler om hva rederiene forventer at verft, utstyrs- og motorleverandører og energiselskaper utvikler i årene fremover. Norges Rederiforbund vil med denne strategien kommunisere en klar forventning om at det prioriteres store ressurser for å utvikle nullutslippsløsninger som kan kommersialiseres og skaleres opp så raskt som mulig. Den norske maritime klyngen har som ambisjon å lede an i utviklingen av en utslippsfri skipsfart. Med visjonen om nullutslippsskip inviterer Rederiforbundets medlemmer skipskonsulenter, utstyrsprodusenter, motorfabrikkene og alle andre til idédugnad. Vi må tenke utenfor boksen og utfordre allment aksepterte begrensninger og konvensjoner.

  3. Norges Rederiforbunds medlemmer
  skal ha en klimanøytral flåte fra 2050

  Skip seiler normalt i rundt 20-30 år før de tas ut av tjeneste. For å nå målet om null utslipp fra skipsfarten i 2050, må skip med nullutslippsteknologi fases inn så raskt som mulig og i stor skala fra 2030.
  IMO-strategien vedtatt i april 2018 krever halvering av klimagasser innen 2050, sammenlignet med 2008. Om vi legger en aktivitetsvekst på 1-3 prosent til grunn frem mot 2050, vil en absolutt halvering kreve 70-90 prosent reduksjon per transporterte enhet. Rederiene må altså under allerede inngåtte avtaler finne tiltak som kutter minst 70, og kanskje så mye som 90 prosent av utslippene. Nye lav- og nullutslippsdrivstoff må også være tilgjengelig i havner og tas i bruk for å nå målet.

  4. Norges Rederiforbund skal arbeide for et internasjonalt forbud mot drivstoff som ikke er klimanøytralt fra 2050

  Høye ambisjoner om utvikling av nullutslippsløsninger som kan bygges inn i nye skip fra 2030 og fremover, gjør det naturlig at næringen også tar en offensiv posisjon når det gjelder internasjonale reguleringer av utslipp av klimagasser fra skip. Gitt at det eksisterer teknologi og løsninger for nullutslippsdrift av skip, mener vi det vil være viktig at internasjonale myndigheter gjennom IMO forbyr bruk av drivstoff som ikke er klimanøytrale fra 2050. Et slikt forbud vil være en viktig drivkraft for å utvikle ny teknologi og alternative drivstoff og sikre like spilleregler

  Les mer på Norges rederiforbund