Hopp til innholdet

Maritim næring står i fare for å bli halvert

  Norsk maritim sysselsetting kan falle med 18 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. I et mer pessimistisk scenario mister hver fjerde ansatt jobben i det samme tidsrommet.

  Det viser prognoser utarbeidet av Menon Economics i en rapport bestilt av Maritimt Forum.

  OPPDATERTE PROGNOSER FOR MARITIM NÆRING I LYS AV KORONA OG OLJEPRISFALL

  Sammenlignet med toppen i 2014, før oljeprisfallet, vil det ifølge hovedscenarioet i Menon-rapporten være over 40 000 færre maritimt ansatte ved utgangen av 2022. Legger man det pessimistiske scenariet til grunn, er utsiktene enda dystrere: Nesten en halvering av maritim næring i 2022.

  Rapporten bekrefter alvoret i situasjonen vi nå står i, og det viser at det haster å gjennomføre kraftfulle motkonjunkturtiltak
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  Hovedscenarioet viser for tidsrommet 2019 til 2022 et fall i omsetningen fra 445 milliarder kroner til 335 milliarder kroner, eller 110 milliarder kroner. Det utgjør nær 25 prosent.

  – Vi står i fare for å miste kompetanse av stor samfunnsmessig betydning, en kompetanse som vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne, maritime skiftet. Kompetansen er viktig for å fremdrive maritime nullutslippsteknologier, for vekst innen bærekraftig energi og for matproduksjon fra havet, sier Engan.

  Fire styrende prinsipper

  Tiltakene som fremmes av Maritimt Forum bygger opp under fire styrende prinsipper:

  1. Skal gi tilnærmet umiddelbar effekt for sysselsettingen og verdiskapingen, så tidlig
   som mulig, og helst allerede i 2020
  2. I offentlige anbud bør myndighetene sette krav om høyest mulig norsk innhold
  3. Tiltakene som fremmes fra myndighetene må bygge på bærekraftperspektivet, og
   bidra til det grønne skiftet
  4. Maritim næring er landets nest viktigste eksportnæring; tiltak som utformes av
   myndighetene må derfor ha et stort eksportpotensial på lengre sikt

  Maritimt Forum har overfor myndighetene fremmet en tiltakspakke som inneholder 40 tiltak som vil sikre maritim næring igjennom og etter koronakrisen. Pakken inneholder blant annet forslag om forsering av bygging av statlige skip, tiltak som sikrer økt likviditet og kapitaltilgang samt en midlertidig endring av nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

  Les Maritimt Forums innspillspakke til strategiske
  myndighetstiltak for å opprettholde aktiviteten i maritim næring

  – Maritim næring er en fremtidsnæring. Derfor er det avgjørende at bevilgningene gjøres raskt. Dette er alvor, sier Ivar Engan.