Hopp til innholdet

Landstrøm må lønne seg

  På Enovakonferansen i dag lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. Kombinasjonen av målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for fartøy skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm.

  Landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av seilingen blir utslippsfri. Nå styrker vi innsatsen på dette området gjennom å støtte nødvendige tiltak både på sjø og land. Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

  Må lønne seg med landstrøm

  Både klimagevinsten og økonomien i et landstrømanlegg avhenger av hvor mye det blir brukt. For å få opp bruksutnyttelsen er det i mange tilfeller behov for tettere samarbeid allerede i inngangsfasen mellom den som skal drifte anlegget på land og de som skal bruke infrastrukturen.

  Over tid skal det lønne seg å selge strøm til skip, og likedan lønne seg for rederiene å benytte landstrøm heller enn diesel ved kaikanten. Med den nye støtteordningen vil vi prioritere forretningsorienterte aktører og sunne forretningsmodeller, slik at det på sikt kan etableres et levedyktig marked for salg av strøm fra land, sier Nakstad.


  Forprosjektstøtte
  bidrar til bedre samhandling og beslutningsgrunnlag

  Sammen med det nye støttetilbudet til landstrømanlegg introduserer Enova støtte til forprosjekt. Forprosjektstøtten skal bidra til bedre samhandling mellom infrastrukturtilbyder, potensielle kunder, havn, nettselskap og andre relevante aktører. I tillegg gir det mulighet for å leie inn ekstern kompetanse.

  – For å skape gode business case for landstrømanlegg er det mye du gjør lurt i å finne ut av på forhånd. Hvem skal faktisk bruke anlegget? Hvor mye strøm trengs, og er det tilstrekkelig kapasitet i nettet?
  Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

  Et forprosjekt vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for å kunne investere, og sluttrapporten fra forprosjektet vil dessuten gi den dokumentasjonen de trenger om de ønsker å søke oss om støtte til selve infrastrukturen etterpå, sier Nakstad.

  Mellom 2015 og 2019 innvilget Enova over 600 millioner kroner i støtte til i alt 89 landstrømanlegg, fra Kristiansand i sør til Båtsfjord i nord. Et grunnleggende infrastrukturtilbud er dermed tilgjengelig for skipsflåten. Samtidig har fortsatt bare et fåtall fartøy systemer om bord for å kunne ta imot landstrøm.

  – En periode fremover vil det være behov for å stimulere både tilbud og etterspørsel av landstrøm. Derfor lanserte ENOVA, på Enovakonferansen, tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. 

  87 millioner til 10 landstrømprosjekter

  Tre nye støttetilbud på landstrøm

  1) Investeringsstøtte til etablering av infrastruktur for strøm til havneopphold og lading

  Enova støtter offentlig tilgjengelige landstrømanlegg i norske havner. Anleggene skal driftes på markedsmessige vilkår, være bygget i henhold til landstrømstandarden og for minimum 125 ampere og 400 volt.

  Enova kan dekke inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn det som er nødvendig for å oppnå en positiv netto nåverdi, basert på normalavkastningen for maritim transport.

  Det legges opp til to søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

  2) Forprosjektstøtte

  Enova tilbyr støtte til å gjennomføre forprosjekt som gir tilstrekkelig dokumentasjon til å fatte en investeringsbeslutning om å etablere landstrømanlegg. Sluttrapporten fra forprosjektet vil også inneholde det som trengs for å søke Enova om investeringsstøtte.

  Enova kan dekke inntil 50 % av godkjente prosjektkostnader, men ikke mer enn 500 000 kroner.

  Det legges opp til tre søknadsfrister i året. Førstkommende frist er 1. april 2020.

  3) Støtte til ombygging av fartøy

  Som en del av Nullutslippsfondet gir Enova i en begrenset periode (2020 og 2021) støtte til rederier for kjøp og installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, basert på landstrømstandarden. I tilfeller hvor installasjonen inkluderer frekvensomformer, integrasjon mot et strømstyringssystem (PMS) eller koblingspunkt på begge sider av fartøyet kan det søkes om støtte også til dette.

  Det er faste støttesatser som spenner fra 200 000 til 1 370 000 kroner avhengig av systemets strømstyrke og tilvalg.

  Se enova.no for mer informasjon om støttetilbudene.