Hopp til innholdet

Landstrøm gjør Ålesund Havn grønnere

  Ålesund Havn etablerer landstrømanlegg for cruiseskip, og bidrar dermed til store støy- og utslippsreduksjoner både for miljøet og lokalbefolkningen.

  De største cruiseskipene kan i dag forbruke opptil 60.000 liter drivstoff i døgnet ved et enkelt opphold. Etablering av landstrømsystem bidrar dermed til støy- og utslippsreduksjoner for miljøet og lokalbefolkningen samtidig som gir rederne besparelser på drivstoff- og vedlikeholdsutgifter.

  Strategisk fokus er grønt

  Ålesund havn har i gjeldende strategiplan tiltak på økt bruk av landstrøm for skip som ligger til kai, for å oppnå lokale miljøforbedringer i form av redusert støy og mindre avgasser. Landstrøm bidrar også til redusert negativ klimaeffekt av sjøtransport, i form av mindre CO2-utslipp.

  Landstrøm er et effektivt miljø- og klimatiltak. Folk flest er opptatt av landstrøm. Vi forstår konseptet og nytten av det. Umiddelbar ren luft og lydløs energi. Vi slår på strømmen og skrur av motoren.
  Ole Christian Fiskaa, Havnedirektør i Ålesund Havn

  Eierne av havna, Ålesund-, Sula- og Giske kommuner, har alle etablerte klimamål. Havnas arbeid med å investere i økt bruk av landstrøm bidrar dermed til eiernes måloppnåelse.

  I tillegg, så er bruk av landstrøm god butikk, både for rederiene og for havna. Det er mer effektivt å bruke strøm enn å bruke motor, skipene sparer derfor penger på mindre drivstofforbruk og mindre slitasje.

  Ålesund Regionens Havnevesen (ÅRH) arbeider med ulike klima- og miljøprosjekter, som alle er ledd i eierkommunenes mål, og som alle er knyttet til FNs bærekraftsmål. Dette er små og store prosjekter, alt fra rydding i strandsonen, til deltakelse i prosjekter for etablering og distribusjon av biogass og hydrogen.

  Landstrøm viktig også for godstransporten

  Sjøtransporten er den mest miljøvennlige transportformen, og Ålesund er en godshavn av internasjonal betydning. Så langt har fiskeflåten, offshoreflåten og cruisenæringen vært mest frempå når det gjelder bruk av landstrøm.

  Trondheim havn bygger landstrømanlegg på Brattøra

  -For å forbedre klima- og miljøprestasjonene ytterligere, er det nå derfor naturlig å se på mulighetene for bruk av landstrøm også for godstrafikken. Vi har derfor søkt Enova om støtte til å utrede hvilke muligheter ligger i å bygge ut kapasiteten ved Flatholmen havneanlegg, som er det viktigste godsknutepunktet i regionen. Dette vil det bli arbeidet med i tiden fremover sier Ole Christian Fiskaa.

  Konkurransen mellom havnene bidrar til lave priser til skipene, mens deling av kunnskap og erfaringer bidrar til at sjøtransporten blir konkurransedyktig i forhold til landbasert transport.
  Ole Christian Fiskaa, Havnedirektør i Ålesund Havn

  Sjøtransporten er, som nevnt den mest klima- og miljøvennlige transportformen. Likevel er konkurransen mot klimaskadelig landbasert transport hard.

  Rammebetingelsene og renommeet til sjøtransporten må bedres. Da er både kostnader, støy og synlig røyk viktige elementer. Landstrøm og elektrifisering påvirker alle disse tre elementene på en god måte.

  Samarbeidet med Plug

  -Med Plug, så oppdaget vi en aktør som har kunnskap og erfaring som bidrar til å gjøre ÅRH bedre i stand til å utnytte mulighetene som ligger i landstrøm, og spesielt høyspent landstrøm, forteller Ole Christian.

  Landstrøm Ålesund
  Landstrøm enhet
  Foto: Ålesund havn

  Anlegget er designet av PSW Power & Automation og skal produseres og testes på Ågotnes utenfor Bergen før installasjon og SAT finner sted i Ålesund Havn våren 2022.

  Moss Havn tilbyr landstrøm

  Dette blir Europa`s nest største anlegg og skal kunne forsyne to cruiseskip med landstrøm samtidig

  -Vi tror at det er viktig med en mest mulig lik og samlet satsning i de viktigste havnene, slik at skipene møter et kjent brukergrensesnitt når de kommer i havn, og at de møter like krav eller forventninger fra havnene. Standardene virker fremdeles å være i utvikling når det gjelder landstrøm, og da er det god økonomi i å dele erfaringer, avslutter Ole Christian.