/KARBONFANGST AV OPPTIL 90% AV UTSLIPPENE
Borg Havn fra sjøsiden

KARBONFANGST AV OPPTIL 90% AV UTSLIPPENE

Borg CO2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Borg CO2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter, inkludert Norske Skog Saugsbrugs, FREVAR, Sarpsborg Avfallsenergi, Kvitebjørn Bio-El og Borregaard, samt Borg Havn som vert for en fremtidig CO2 terminal.

For å skape en ny lønnsom industri basert på karbonfangst må kostnadene ned, et marked etableres og gode forretningsmodeller utvikles. Målet er å legge et godt grunnlag for etablering av kostnadseffektiv småskala fangst, bruk og lagring av CO2 fra bedrifter på Øra og i regionen de neste 24 månedene.

Fangst og lagring av opptil 90% av utslippene

Prosjektet har siden januar 2018 kartlagt muligheten for etablering av karbonfangst og lagring (CCS) fra utslippskilder i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Industribedriftene i CCS-klyngen sysselsetter ca. 1400 personer og står for årlige utslipp av nesten 700 000 tonn CO2. Prosjektet ser på mulighet for fangst og lagring av opptil 90% av utslippene (630.000 tonn).

Vi er utrolig glade for dette samarbeidet. CO2-håndtering er viktig for å nå målene i Parisavtalen og utslippsfri industriproduksjon blir et viktig konkurransefortrinn i fremtidens Europa. Northern Lights kan tilby sikker og permanent lagring av CO2 og dersom dette prosjektet blir realisert vil det bidra til å bevare og skape nye klimanøytrale industriarbeidsplasser i regionen.
Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights

CO2-en planlegges transportert fra industribedriftene til en felles terminal ved Borg Havn (Øra i Fredrikstad) og vil derfra transporteres med skip til en mottaksterminal i Øygarden for midlertidig lagring, før den transporteres for permanent lagring i et reservoar som ligger 2600 meter under havbunnen.

Samarbeidet med Northern Lights er viktig for det videre arbeidet i utviklingen av fangst- og lagringsløsninger i regionen. Uten det pionerarbeidet Northern Lights har gjort i å etablere et tredjepartslager hadde det ikke vært mulig å etablere karbonfangst i vår region.
Tore Lundestad, daglig leder i Borg CO2 og Havnedirektør i Borg Havn

Northern Lights leverer transport og lagring av CO2 som en tjeneste og har som målsetting å muliggjøre utslippsfri industriproduksjon i Europa. Selskapet eies av Equinor, Total og Shell.

Borg CO2 er registrert som datterselskap av Borg Havn IKS, og selskapets formål er å organisere, utvikle, vurdere, planlegge og kartlegge for testing av teknologi for karbonfangst og lagring, primært for industrien i Østfold. Selskapet har siden årsskiftet 2017/2018 jobbet med å kartlegge mulighetene for etablering av karbon­fangst og lagring i en industriklynge på Østlandet.

Les mer på www.borgco2.no