Hopp til innholdet

IMO tar aktivt grep for å sikre global vareflyt

  Over 80 prosent av vareflyten i verden går med skip. Skipsfarten verden over fortsetter å seile og bidrar dermed til å holde internasjonal handel i gang gjennom koronakrisen.

  Generalsekretæren henviser til resultatet av G20-møtet den 26 mars, om COVID-19, som bl.a omhandlet internasjonale handelsforstyrrelser og
  hvor det var enighet om følgende:

  Adressere internasjonale handelsforstyrrelser

  • I samsvar med samfunnets behov, vil vi arbeide for å sikre vareflyten av vitalt medisinsk utstyr, kritiske landbruksprodukter, og andre varer og tjenester.
  • Vi forplikter oss til å fortsette samarbeidet for å lette internasjonal handel og koordinere tiltak som unngår unødvendig forstyrrelse av internasjonal trafikk og handel.
  • Beredskapstiltak for å beskytte helsen vil bli målrettet, forholdsmessig, transparent og midlertidig.
  • Vi pålegger våre handelsministre å vurdere virkningen av pandemien på handel.
  • Vi gjentar vårt mål om å realisere et åpent, rettferdig, ikke-diskriminerende, transparent, forutsigbart og stabilt handels- og investeringsmiljø, for å beholde markedene våre åpne.

  FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) tar aktivt grep for å sikre global vareflyt. Gjennom klare anbefalinger ber IMO sine 174 medlemsland tilrettelegge for at skipsfarten, og dermed at vareflyten skal kunne fortsette mest mulig uhindret gjennom koronakrisen.

  I disse vanskelige tider er skipsfartens- og sjøfolkenes evne til å levere livsviktig varer, inkludert medisinsk utstyr og matvarer, sentralt for å svare på, og til slutt overvinne pandemien.
  IMO´s Generalsekretær Ki–tack Lim

  Hensikten med IMOs tiltak er å opprettholde verdikjedene slik at varer fortsatt kommer frem.

  Preliminary list of recommendations for Governments and relevant national authorities on the facilitation of maritime trade during the Covid-19 pandemic.

  Dette er noen av hovedanbefalingene:

  • Sikre havnetilgang for skip
  • Sikre maritimt personell status som samfunnskritisk personell
  • Implementere gode smittevernstiltak for å sikre mannskapsbytter
  • Sikre at havnearbeidere og loser kan utføre sitt arbeid i henhold til gode smittevernstiltak

  Dette er en viktig oppfordring fra IMO, og vi forventer at alle land legger til rette for fortsatt leveranser av mat, energi og medisiner til verden under krevende forhold.
  Administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg

  Sikre leveransen av medisiner og mat 

  IMO understreker at verdens maritime nasjoner forplikter seg til å fortsette å samarbeide om koordinerte tiltak som ikke skaper unødvendige hindringer for internasjonal transport og handel. 

  Vi vil arbeide for å sikre leveransen av viktige medisinske forsyninger, kritiske landbruksprodukter og andre varer og tjenester over landegrensene. Vi skal jobbe for å løse hindringer i de globale forsyningskjedene, til beste for innbyggerene.
  IMO´s Generalsekretær Ki–tack Lim

  IMOs generalsekretær Ki–tack Lim ber myndighetene spesielt om å legge til rette for at det ikke legges restriksjoner på sjøfolks muligheter til å utføre jobbene som er så viktig for verdenssamfunnet. Det er f.eks avgjørende at personell fortsatt skal kunne forflytte seg mellom land, for å mønstre av og på i ulike havner.  Det oppfordres videre til å søke pragmatiske løsninger for blant annet inspeksjoner, dokkinger og sertifiseringer. IMO påpeker også viktigheten av at havner holdes åpne og i normal drift.