Hopp til innholdet

Handlingsplan for Grønn skipsfart – er den ambisiøs nok?

  Regjeringen la forrige uke frem handlingsplanen for grønn skipsfart. Målet er å halvere utslipp av klimagasser fra sjøfart og fiske innen 2030.
  – Vi kutter utslipp hjemme og styrker næringen. Og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt, sa statsminister Erna Solberg (H) om handlingsplanen

  Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart

  Regjeringen vil at Norge skal gripe mulighetene i det grønne skiftet. Norge må gjennom en krevende omstilling for å innfri våre klimaforpliktelser. Vårt arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende. Den norske omstillingen må gjennomføres på en kostnadseffektiv måte. Samtidig må den gi vekstmuligheter for norsk økonomi og bidra til norsk eksport av miljøvennlige løsninger. Fornyelse av norsk skipsfart er en viktig motor i omstillingen. ​
  Du finner hele handlingsplanen her

  Godsoverføring fra vei til sjø​

  Regjeringens ambisjon er å overføre 30 prosent av gods over 300 kilometer fra vei til sjø og bane innen 2030. Ifølge Miljødirektoratet kan dette tiltaket redusere transportsektorens klimagassutslipp med om lag 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter akkumulert i perioden 2021-2030. Overføring av gods fra vei til sjø vil dermed være et godt klima- og miljøtiltak, selv til skip med konvensjonell teknologi. ​

  • Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurransekraft, samtidig som man får positive effekter på miljø, klima, trafikksikkerhet og framkommelighet. Tilskuddsordningen har hatt en god respons i markedet.
  • Overføring av gods fra vei til sjø er avhengig av helhetlig tenking rundt logistikkjeder. Det krever planlegging og koordinering mellom lasteier, transportør og rederi. Enova har støttet to prosjekter hvor logistikkjeden er et sentralt element. Prosjektene viser at det gjennom helhetlig tenking er mulig å gjøre butikk av å redusere utslipp ved overføring av gods fra vei til sjø.
  • Fornyelse av lasteskipene er avgjørende for utvikling av miljøvennlig godstransport i Norge.
  • Skipsfinansiering, både til ombygging og til kjøp av nye skip, er en forutsetning for å redusere utslippene fra lasteskip
  • Bruke incentivordninger for nærskipsfart som virkemiddel for å redusere de totale utslippene fra godstransporten
  • Stille krav om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige, der det ligger til rette for det​

  Utslippsfrie havner innen 2030.

  For utviklingen av grønn skipsfart er det viktig at havnene tilbyr land- og ladestrøm og tilstrekkelige muligheter for å bunkre miljøvennlig drivstoff som hydrogen og biogass. 

  Regjeringen vil:

  • Regjeringen vil legge til rette for en rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i elektriske transportmidler
  • I samarbeid med kommuner og havnemyndigheter ha som mål å ha utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030

  Les også: Svensk sjøfart mobiliserer

  Rederiforbundet – Høye ambisjoner for grønn skipsfart

  I handlingsplanen sier regjeringen blant annet at de vil innføre tiltak for flåtefornyelse i nærskipsfarten, og at det skal legges til rette for utbygging av infrastruktur for nullutslippsløsninger på land. Regjeringen vil også bruke incentivordninger for nærskipsfart som virkemiddel for å redusere de totale utslippene fra godstransporten.  

   -Dette er positive grep fra regjeringen, sier Solberg.  Grønn omstilling vil kreve store investeringer både på skip og i havnene, og her kan myndighetene ha en utløsende effekt ved å tilrettelegge for grønne prosjekter, for eksempel gjennom gode rammebetingelser og et målrettet virkemiddelapparat. 

  Vi har også en forventning om at regjeringen gjeninnfører incentivordningen for godsoverføring som beklageligvis i praksis er fjernet i Revidert Nasjonalbudsjett. Det er stort behov for en stabil politikk som varer over tid på dette området, sier Solberg.​

  Norske Havner – Grønn skipsfart trenger sterkere lut

  – Det er ikke noe galt med regjeringens ambisjoner for grønn skipsfart. Men vi hadde forventet sterkere lut blant tiltakene, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske havner.​

  Gammelsæter er imidlertid ikke imponert over tiltakene.

  – Regjeringen har en rekke gode intensjoner. Men det er vanskelig å vite hvordan de skal nås. Ikke minst innenfor den timeplanen regjeringen legger opp til, sier Gammelsæter.

  Regjeringen vil blant annet ha en flåtefornyelse i nærskipsfarten. De vil bygge infrastruktur for nullutslippsløsninger på land. Og de ønsker utslippsfrie havner i 2030. 

  Gammelsæter stiller seg undrende til at regjeringen vil bruke incentivordninger for å redusere utslipp fra godstransporten langs kysten. 

  – Da er det merkelig at de nylig kuttet 77 millioner kroner til godsoverføring fra vei til sjø, sier han.

  Det er likevel noen positive ting i handlingsplanen.

  – Dette gjelder for eksempel fortsatt satsing på Grønt skipsfartprogram. Det har blant annet vært viktig for å få differensiering av havneavgifter for cruisetrafikk, sier Gammelsæter.
  Les hele artikkelen her​

  Kystrederiene​ – Regjeringen legger opp til en stø kurs for fremtidens nærskipsfart

  ​-Våre medlemmer i nærskipsfarten har store ambisjoner om flåtefornyelse for det grønne skiftet. Vi håpet at handlingsplanen skulle gi insentiver for å nå næringspolitiske mål, og det vi har sett så langt er svært lovende, sier administrerende direktør Tor Arne Borge, fra Kystrederiene.

  -Vi ser at nærskipsfarten har vilje til å få på plass de grønne skipene, men at innretningen i dagens virkemiddelapparat må justeres noe slik at rederiene får det de trenger for å få til fornyelse. Nå som rammene satt i handlingsplanen, forventer vi at midlene for realisering kommer i statsbudsjettet.

  -Det er viktig at man ser på hele verdikjeden når man snakker fremtidens grønne sjøtransport og godsoverføring fra vei til sjø. Det er gledelig å se at regjeringen legger opp til mer samarbeid med næringsaktører i hele verdikjeden for å få til godsoverføringsmålet, sier han. Borge påpeker at på tross av et godt rammeverk, er kraftigere virkemidler og en aktiv myndighetsdialog fremover elementært om man skal lykkes med planen.​
  Les hele artikkelen Stø kurs for grønn skipsfart

  Om Shortsea Promotion Centre Norway

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.​​​​​​