Hopp til innholdet

Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

  Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt.

  Seks millioner fra Forskningsrådet

  Mandag 16. desember ble det klart at Forskningsrådets ENERGIX-program tildelte innovasjonsprosjektet ElMar – Elektrifisering av maritim transport og fremtidens havner – 6,25 millioner til forskning og utvikling av fremtidas energisystem for maritim transport. Prosjektet er inndelt i fem delprosjekt knyttet til integrerte energisystem, komponentpåkjenninger, nye forretningsmodeller og case-studier, og vektlegger innovasjon og kunnskapsutvikling i maritim næring.

  For oss i Trondheim Havn er dette et svært viktig prosjekt. Helhetlige energisystemer og gode forretningsmodeller vil gjøre det mulig å få på plass landstrømløsninger som ivaretar behovene til de ulike aktørene i havna
  Terje R. Meisler, leder av styringsgruppen for ElMar, og til daglig maritim sjef i Trondheim Havn.

  Stor samfunnsverdi

  Innovasjonsprosjektet ElMar er et viktig bidrag til de internasjonale målene om å redusere utslipp fra maritim transport. Norge har en verdensledende maritim klynge. Med en andel på ca. 6% av verdensflåten er også Norge verdens femte største skipsfartsnasjon, målt i verdi. Prosjektet vil bidra til internasjonal konkurransekraft og øke potensialet for verdiskaping lokalt.

  Å etablere landstrømanlegg er en kompleks oppgave som involverer mange aktører med ulike behov. Ved å samarbeide med de beste fagmiljøene får vi belyst utfordringer og utviklet løsninger som muliggjør god og effektiv bruk.
  Terje R. Meisler, Maritim sjef i Trondheim havn.

  Tekniske barrierer

  Prosjektet skal bryte ned tekniske barrierer for landstrøms- og ladestrømsanlegg gjennom å øke forståelsen av hvordan slike anlegg påvirker strømnettet og komponentene.
  Eirill Bachmann Mehammer, prosjektleder for ElMar og forsker i SINTEF Energi.

  Kostnadsbesparende forretningsmodeller

  Terje Meisler, Maritim sjef Trondheim Havn

  I dag er ansvarsfordelingen i grensesnittet mellom nettselskap, havn, utstyr og fartøy uklar. Havnene driver normalt ikke med strømsalg og drift av elektriske anlegg, og nettselskapenes ansvar slutter ved tilknytningspunktet. Potensialet for flerbruk av effektkapasitet vil drive frem et behov for nye løsninger som kan være kostnadsbesparende for alle parter. ElMar vil definere aktørforholdet nærmere og analysere nye forretningsmodeller som gjør det mer attraktivt å bygge ut nullutslippsløsninger i havnene.

  I dag er det flere tekniske utfordringer med bruk av landstrøm og ladestrøm. Omformere på kai eller om bord i fartøy kan påvirke spenningskvaliteten i strømnettet, mens tilkoblingspunktet mellom fartøyets stålskrog og jordingsanlegg på land kan føre til korrosjon på skrog og kai. Høyeffektlading i havner med flerbruk av kapasitet vil i tillegg gi termiske påkjenninger på kabler og transformatorer. ElMar vil utvikle nye modeller for å vurdere behov for korrosjonsbeskyttelse og definere akseptable grenser for nettstøy.

  Prosjektet vil løpe fra april 2020 til mars 2023. Totalt budsjett er 13 MNOK.

  Prosjektdeltagere

  Havner og forsyningsbaserNett-, energi- og
  landstrømselskap

  • Trondheim Havn IKS
  • Oslo Havn
  • Bodø Havn
  • NorSea Group

  • Hafslund Nett
  • Hafslund E-CO
  • Bodø Energi
  • NEAS
  • Plug

  Rederier og utstyrsleverandører:

  FoU-partnere og andre partnere:

  • DFDS
  • Siem Offshore
  • Egil Ulvan Rederi
  • Cathwell

  • SINTEF Energi AS
  • SINTEF AS
  • Milieuport
  • Fornybarklyngen

  Kilde: Pressemelding Trondheim Havn IKS

  For pressehenvendelser:

  Leder, ElMar styringsgruppe Terje R. Meisler | Tlf: 412 15 643 Maritim sjef, Trondheim Havn IKS

  Prosjektleder, ElMar
  Eirill Bachmann Mehammer | Tlf: 405 51 236 Forsker, SINTEF Energi