Hopp til innholdet

Fortsatt vekst på sjøveien til Oslo i 3dje kvartal

  Oslo havn har i flere år hatt god vekst i containervolumet. I tredje kvartal fortsetter veksten i containervolum og den underliggende trenden for fjerde kvartal forsterker den positive trenden. Vi tok en snakk med de forskjellige aktørene og hvordan utviklingen har vært i 2020.

  Oslo havn har i flere år opplevd god vekst i containervolum. Det forventes at containervolumene i 2020 vil lande på, eller noe over volumene for 2019. Går vi bak tallene er det flere positive utviklingstrekk å merke seg også for 2020. 

  Mer gods sjøveien i 3dje kvartal for Larvik havn

  Etter årets første 6 måneder var containervolumene i Oslo ned nærmere 10 %, men vi registrerer at vi gjennom tredje kvartal har startet opphentingen. Pr tredje kvartal er reduksjonen mot fjoråret redusert til 5 % sammenlignet mot fjoråret.

  Denne underliggende positive trenden forsterker seg i 4. kvartal. Volumene i oktober har vært gode, og med et relativt svakt fjerde kvartal i 2019, er det nå gode utsikter til at vi ender året i pluss.
  Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo havn

  Rederiene bekrefter positiv utvikling

  -En viktig forklaring på den positive utviklingen i tredje kvartal er fortsatt vekst innenfor segmentet «ShortSea». Et uttrykk for dette er veksten i antall 45 fot containere som, omregnet til TEU, vipper rundt 40 %. Tilsvarende ser vi at antall tonn som har ankommet i 45 fots container pr. tredje kvartal er opp ca 7 % der det samlede volum i antall tonn ikke har endret seg mot 2019, sier Marthinussen.

  Vi noterer oss god aktivitet til og fra Oslo om dagen, og pusher stadig kapasitetsgrensen for hva vi fysisk har plass til.
  Are Gråthen, Administrerende Direktør Samskip Norge

  Unifeeder bekrefter utviklingen i Oslo og volumøkning både for shortsea- og feeder last. På generell basis ser de positive tendenser i Oslofjorden, men med relativ høy volatilitet, noe som krever proaktiv kapasitets justeringer i operasjon for å tilfredsstille kundenes transportbehov. Dette er samtidig noe av styrkene med Unifeeder sitt nettverk i Oslofjorden.

  I den senere tid har vi, med bakgrunn i etterspørsel, utvidet vårt rutenettverk men en forbindelse Brevik/Hamburg-Bremerhaven, hvilket vi naturligvis tror vi vil bidra positivt til utviklingen med å flytte gods fra vei til sjø.
  Jens Juel Rasmussen, Area Director Scandinavia

  Unifeeder, Port of Copenhagen
  Photo: Unifeeder

  DFDS Logistics har en veldig fin utvikling over Oslo havn den seneste tiden, og ikke minst i Corona tiden. DFDS erfarer at segmentene dagligvare og bygge bransjen har hatt en vesentlig økning. Enkelte varegrupper innenfor segmentet dagligvare har hatt økning på 50-60%, hvilket i stor grad kan tillegges at nordmenn handler «hjemme». Det vil si grensehandel og tax free handel har flyttet hjem.

  Ytterligere har vi sett en trend, at det er enklere å bruke short sea løsninger, da du slipper evt. problemstillinger i forhold kapasitet på sjåfører og økte kontroller ved grensepasseringer.
  Per Møller, Managing Director DFDS Logistics 

  DFDS Containere

  VIASEA har økende volumer i høst, men klarer ikke å identifisere noen trender på at det er varegrupper i bevegelse fra vei over til sjø.  

  VIASEA, bekrefter samme tendens som Oslo Havn, eller med andre ord, vi er nok en av bidragsyterne til denne økningen.
  Morten Pettersen, Managing Director Viasea

  -Noe er det selvsagt, men ingen klar trend. Hovedvekten er vel så mye økende volumer hos eksisterende brukere og sesongsvingninger, sier Morten Pettersen.

  Alt i alt vil 2020 bli et OK år for VIASEA. Vi hadde planer som vi la i skuffen i mars når Corona situasjonen oppsto, men vi har tatt disse opp igjen og ser relativt optimistisk på tiden som kommer, selv om det er noen mørke skyer i horisonten.

  Utvider kapasiteten for å håndtere fremtidig vekst og det grønne skiftet

  Gjennom arbeidet med terminalutvidelse og investeringer i nytt utstyr er Yilport Oslo forberedt på å håndtere fremtidig vekst i Oslo havn. Det utredes også for jernbane løsninger i havnen som ytterligere vil forsterke det grønne skiftet.

  Crisis creates opportunities – Yilport Oslo with an all-time high in August!

  Det grønne skiftet er en ytterligere konkurransefordel for Shortsea. Iløpet av få år vil det ikke være tillat med diesel-drevne lastebiler i Oslo. Scenarioet er omlasting av gods fra utenlandske diesel-drevne lastebiler til elektriske lastebiler utenfor Oslo, sammenlignet med at varene fraktes med containerskip helt inn til Oslo havn og gjør den siste milen på elektrisitet. Gjennom å investere i terminalen nå, sikrer vi at havnen er klar for det forventede grønne skiftet.
  Bjørn Engelsen, Terminal Direktør, Yilport Oslo