Hopp til innholdet

Forenkling av pristrukturen i Norske havner

  Mer forståelige og sammenlignbare priser for ulike havnetjenester kan styrke sjøtransporten. Det mener mange rederier. Norske Havner har derfor satt i gang et prosjekt for en enklere prisstruktur. Fase 1 ble ferdigstillt i november.

  Det har fra brukere av havnetjenester vært fremhevet at havnenes prisstruktur er for komplisert, og at denne kompleksiteten svekker sjøtransportens konkurranseevne. Derfor har Norske Havners faggruppe Godsoverføring initiert et prosjekt om forenkling av prisstrukturen i norske havner. Prosjektet har fått støtte av Kystverket.

  Bred forankring og god virksomhetsstyring

  Prosjektet har hatt fokus på at prisstrukturen må tilrettelegge for en god virksomhetsstyring av havnene. Nåværende prisstruktur gjenspeiler sammensetningen av næringsstrukturen i havnenes geografiske område og hvilke typer skip som anløper havnene.

  Ingen havner har helt lik prisstruktur, blant annet av konkurransemessige årsaker. Generelt er det rederiene i innenriks fart med mange anløp som etterlyser mer standardisering og forenkling.

  Følgende hovedaktiviteter er gjennomført:

  o Intervjuer av rederier og terminaloperatører, samt kystrederienes interesseorganisasjon
  o Intervjuer av utenlandske havner for å få innblikk i deres prismodeller
  o Gjennomføring av en spørreundersøkelse blant medlemmene i Norske Havner, rettet mot havnelederne
  o Gjennomføring av fire arbeidsgruppemøter med de deltakerne havnene i prosjektet

  Tredeling av prisstrukturen

  Det skilles mellom vederlag basert på kommersielle prinsipper og selvkostbaserte avgifter som følge av offentlige pålagte oppgaver. Prosjektets arbeidsgruppe foreslår en tredeling av den kommersielle prisstrukturen:

  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til anløp av skip
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til håndtering av last, både personer og gods
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til virksomhet i trafikkterminalens bakareal, som kontorer, lager og parkering (eiendom)

  I tillegg vil farvannsforvaltning være en egen kategori.

  Les hele artikkelen her: Havnene kan forenkle sin prisstruktur

  I tilknytning til arbeidet med prisstrukturen har det fremkommet behov for bedre økonomisk styring og kontroll med lønnsomheten i havnedriften. Dette behovet er både relatert til forventninger om strammere økonomiske rammebetingelser og krav om innsyn.

  AVINORs forretningsmodell (kundeorientering med hovedfokus på flyselskapene) har vært en del av tenkningen rundt en ny modell.