Hopp til innholdet

Flytter flere tusen lastebiltransporter fra vei til sjø

  Norwegian Boeing 737-800

  Trondheim Havn IKS erverver Muruvik havn fra Bane NOR. Muruvik blir ny forsyningshavn for flydrivstoff til Trondheim Lufthavn Værnes. Årlig flytter dette flere tusen tankbiltransporter fra vei til sjø.

  Årlig forbrukes det mer enn 60 millioner liter flydrivstoff i forbindelse med flyplassdriften på Værnes. Fram til i dag har drivstoff blitt transportert med skip til tankanlegg i Fagervika vest for Trondheim, for deretter å fraktes videre gjennom sentrum med tungtransport på vei østover til Trondheim lufthavn Værnes.

  I mer enn 20 år har tankbiler med flydrivstoff til Værnes kjørt gjennom Trondheim by fire til fem ganger daglig på hverdagene. Årlig utgjør dette flere tusen tankbiler gjennom Trondheim sentrum og E6 til Værnes. 

  Dette er en fremtidsrettet og miljøvennlig forsyningsløsning som innebærer betydelige miljøfordeler for samfunnet og i tråd med vår strategi om å bidra til økt sjøtransport og sette fart i det grønne skiftet.
  Knut Thomas Kusslid, Havnedirektør i Trondheim Havn

  Fra nyttår vil denne tungtransporten flyttes fra vei til sjø, og skipene som transporterer flydrivstoff fra raffinerier i Europa vil anløpe Muruvik i stedet for Fagervika. Fra tankanlegget i Muruvik øst for Trondheim, vil flydrivstoffet sendes gjennom rørledning til Værnes. Med dette opphører tankbiltransporten mellom Fagervika og Værnes, og CO2-utslippene som følger med tungtransporten på vei. Også bilkø i Trondheim sentrum og på E6, risikoen for alvorlige trafikkulykker, veislitasje og relaterte vedlikeholdskostnader vil reduseres med det nye tankanlegget øst for Trondheim. 

  – Avtalen om erverv av Muruvik havn sammen med utbedringer av kaianlegget er en strategisk investering med langsiktig perspektiv, sier Knut Thomas Kusslid.

  Muruvik med utviklingspotensial

  Reguleringsplanen åpner videre for utfyllinger i sjøen, som i fremtiden kan åpne opp for mellom 30.000 og 50.000 kvadratmeter med næringsareal.

  – Trondheim Havn vil vurdere videre utvikling av Muruvik i nært samråd med Malvik kommune, Forsvaret, innbyggerne i området og næringslivet i regionen, sier havnedirektør Kusslid.

  Om Trondheim Havn IKS

  Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Trondheim Havn drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter.

  Overføring av gods fra vei til sjø er et viktig nasjonalt mål. Færre vogntog på veiene reduserer miljøskadelig utslipp fra transportsektoren, risiko for ulykker, veislitasje og vedlikeholdskostnader.  Å styrke sjøtransportens konkurransekraft gjennom effektive havner og bedre rammevilkår for nærskipsfarten er viktige virkemidler.

  Om Trondheim Lufthavn Værnes

  Trondheim lufthavn er Norges tredje største flyplass, med direkteflygninger til 16 andre innenlandsflyplasser og nesten like mange internasjonale destinasjoner. Den viktigste ruten går til Oslo, med opptil 29 daglige avganger hver vei. Denne ruten er også Norges mest trafikkerte flyrute og blant de fem travleste i Europa, målt i antall passasjerer. Vanligvis reiser årlig over 4 millioner passasjerer til og fra flyplassen. Av disse oppgir 40% at reisen deres er jobbrelatert.(Kilde: Avinor).