Larvik Havn tilrettelegger for jernbanetransport for tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Prosjektet flytter opp til 600 vogntog fra vei til bane og er fornuftig både m.h.t økonomi og miljø.  

Prosjektet omhandler oppstart av jernbanetransport for tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Transportløsningen er basert på transport av produkter mellom Bergene Holm i Larvik og Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Et forretningsmessig svært viktig prosjekt med store miljøgevinster
Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør Larvik Havn 

I fjor høst henvendte Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

Tømmertog
Foto: Hans Morten Tamnes

Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød nord i Vestfold og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød. Dette er et forretningsmessig svært viktig prosjekt med store miljøgevinster.

Gjensidig avhengighet skaper grunnlag for god sirkulærøkonomi

-Bergene Holm AS har sju fabrikker, hvorav fem sagbruk og to fabrikker som primært høvler og videreforedler. Totalt forbruker de fem sagbrukene vel 1,1 millioner kubikkmeter sagtømmer årlig, noe som tilsvarer 25.000 fullastede vogntog. Fra sagbruket i Larvik går det ukentlig omtrent 15 vogntog med cellulose flis til Halden, sier Erland Løkken.

Dette er et av puslespillene i det store grønne skiftet
Erland Løkken, Daglig leder i Bergene Holm AS

Trærne i skogen har ulik kvalitet, og bare det beste tømmeret kan bli  sagtømmer. Resten av tømmeret går til treforedlingsvirksomheter i Norge  og utlandet, slik som Norske Skog Saugbruks i Halden.

– Sagbrukene og treforedlingsindustrien er gjensidig avhengige av  hverandre, for skogeieren hogger ikke skogen om ikke hele tømmerstokken  kan selges. Videre er det slik at treforedlingsindustrien kjøper celluloseflis  og sagspon fra sagbrukene som de benytter side om side med tømmeret  de kjøper fra skogeiere, sier Løkken.

– Dette må sees i en stor logistikksammenheng. Toget er leid inn av  Norske Skog, og det er viktig at togtransporten utnyttes og  sysselsettes. Vi ble forespurt om å være med, slik at Norske Skog får  et godt grunnlag for å drive. Selvsagt valgte vi å stille opp. Vi er  veldige positive til dette. Det handler om å ta miljøansvar og  sysselsette jernbanen. Dette er et av puslespillene i det store grønne  skiftet, sier Erland Løkken.

Viktig prosjekt for næringslivsaktørene

Prosjektet jobber ned en løsning hvor toget lastes/losses av Greencarrier inne på terminalområdet, og opereres av Grenland Rail. 

Terminalområdet på SIKA-tomta
Foto: Larvik Havn

Prosjektet er såpass viktig for hovedaktørene Bergene Holm og Norske Skog at transportløsningen allerede er startet opp, men basert på bruk av Borgestad i Skien som terminal. 

Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, legges det til rette for at vareeiere effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og jernbane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei. Både m.h.t. havnas fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, er vi svært positive til å realisere dette prosjektet.
Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør i Larvik Havn

Terminalløsningen på Borgestad er ikke optimal. Arealet er begrenset, og Borgestad ligger 40 km i motsatt retning av sagbruket på Amundrød. 

Konsekvensen av dette er betydelig økte lokale transportkostnader på bil og redusert prosjektlønnsomhet. Miljøgevinstene reduseres også tilsvarende som en følge av transportstrekningen fra Borgestad. En lokalisering i Larvik havn vil styrke prosjektet i betydelig grad for begge aktørene.