Hopp til innholdet

Digitalisering som forenkler og effektiviserer

  Bedre kapasitetsutnyttelse, kortere tid i havn, mindre ventetid og kraftige utslippsreduksjoner for skipstrafikken er målsettingen for samarbeidsprosjektet “Norsk digital havneinfrastruktur”. 

  Digitaliseringen av havneinfrastrukturen skal føre til 20% redusert liggetid for laste- og tankskip i løpet av en 10-årsperiode, og 18% redusert ventetid for store kjøretøy.

  Havnene som er med i prosjektet estimerer kostnadsbesparelser for fartøy og lastebiler, som besøker havnene, til ca 6,8 mrd kroner og utslippsreduksjonene til 1.234.158 tonn CO2 ekvivalenter over 10 år.

  Prosjektet vil bidra til å effektivisere kapasitetsutnyttelsen i norske havner. Vi vil oppnå en enklere og bedre kommunikasjon med fartøy som skal anløpe. De digitale verktøyene vil føre til mer effektiv innseiling og redusert liggetid ved kai. Dette vil da også redusere skadelig miljø- og klimautslipp.”
  Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn

  Det er etablert fem ambisiøse prosjektmål:

  • Styrke konkurransekraften til sjøfarten i Norge 
  • Effektivisere havneoperasjoner for å skape verdi for øvrige logistikkaktører i verdikjeden
  • Etablere en digital datastruktur som grunnmur for daglige operasjonelle verktøy, og fremtidige autonome havneoperasjoner
  • Bygge digitale verktøy basert på havnedata, som effektiviserer havnedriften
  • Sikre åpne, kvalitetssikrede, offentlige data på standardiserte formater som grunnlag for fremtidig privat og offentlig innovasjon

  Bærende prosjektprinsipper

  ÅPNE DATA  Muliggjør for offentlig og privat innovasjon. Den Norske Los, Kystinfo og Barentswatch er eksempler på nasjonale tjenester som vil bruke disse dataene. 

  STANDARDISERING  Prosjektet ønsker å etablere en standard som dekker samtlige norske havner. Alle data som registreres og oppdateres løpende lokalt i havnenes systemer, skal synkroniseres mot Kartverkets Felles Kart Database.

  SAMARBEID mellom sluttbrukere, industrien og det offentlige er en viktig nøkkel for suksess. Tillit mellom aktørene, transparente prosesser og felles målsetninger vil ha en stor betydning for å styrke konkurransevilkår for nærskipsfarten de neste 3-10 årene.

  Et stort steg inn i fremtidens skipstrafikk

  Arendal havn forventer nærmere en 2-dobling av sitt godsvolum, som en følge av bl.a etablering av en ny battericellefabrikk fra Morrow Batteries. Denne godsveksten forutsetter at prosjektet etablerer nødvendig digital havneinfrastruktur for å kunne støtte og gjennomføre nødvendige og planlagte autonome operasjoner. 

  I prosjektet inngår bla. en portalløsning som gir alle brukere av havna tilgang til et utvalg av funksjoner. Dette muliggjør for selvbetjente brukere av kaia, og sikrer at oppdatert informasjon deles mellom involverte aktører.

  Havnene tar med dette prosjektet et stort steg inn i fremtidens skipstrafikk. Dette forenkler alle operasjoner knyttet til anløp fra fartøy, og gir til enhver tid oversikt over alle aktiviteter og ressurser i havnen.”
  Erik Aadland, leder for salg og marked i Grieg Connect  

  Rederiet/agenten vil se at bestillinger er bekreftet. Fartøyet kan verifisere at alt er klart før anløp, og kommunisere med havna. Visualisering gjennom kalender, scheduler, task- board eller -lister gir det bildet man trenger for god planlegging, oversikt over bestillinger, samt pågående og utført arbeid. 

  Like viktig som planlegging fra starten, er re-planlegging og operative tiltak som gjøres når endringer medfører overlapp eller konflikt. Bestillinger skal bekreftes, spørsmål skal besvares og endringer skal håndteres. En god plan medfører effektive operasjoner og kortere liggetid for fartøyet. 

  Foto: Pexels.com

  Forventet prosjektavslutning er 30. november 2022.

  De ni havnene som er involvert i prosjektet er: Arendal, Oslo, Kristiansund, Båtsfjord, Kristiansand, Bergen, Karmsund, Trondheim og Bodø, i tillegg til Kartverket.

  Vil du vite mer?

  Kontakt: 

  Prosjekteier: Hege Berg Thurmann, Oslo Havn

  Mail: hege.berg.thurmann@oslohavn.no

  Prosjektleder: Lars Fredrik Gyland, Kartverket 

  Mail: Lars.Fredrik.Gyland@kartverket.no