Hopp til innholdet

Bærekraft er ikke noe som skjer, det er noe vi må skape sammen

  Dagens utslipp fra transport sektoren kan enkelt halveres dersom vi flytter gods fra vei til sjø. Dette skaper muligheten for etablering av flere faste ruter, betjent av faste skip som benytter seg av landstrøm og driftes med hybridløsninger. Oslo havn er nær forbrukerne, det gir kortere distribusjon på vei. Kombinasjonen Shortsea og nullutslipp transport på vei er derfor framtidens logistikk løsning. Oslo satte miljø på dagsorden som arrangør av miljøkonferansen Green Port Cruise & Congress 2019 i Oslo 16 – 18 oktober.

  Endelig en miljøkonferanse som utfordret deltagerene med en god diskusjon om virkemidlene for å nå målet om nullutslipp. Oppsummert; Målet står fast, veien dit er ikke en «quick-fix».

  Gjennomgående var det bred enighet blant foredragsholderene om følgende:

  • Utfordringen er større en hvilket som helst selskap – vi må søke partnerskap for å redusere  utfordringen – Sammen er vi sterkere!
  • Klimautfordringene må håndteres sammen med vekst
  • Bærekraft må bli et konkurransefortrinn

  Ambisjon, tid og markedsorientering

  Oslo presenterte sine ambisiøse klima mål.  Hvordan arbeidet med ambisjonen går hånd-i -hånd med befolkningsvekst. Oslo må klare å håndtere økt distribusjon av varer og transport av mennesker paralellt med at vi reduserer utslippene.

  «Vi teller CO2 som andre teller penger»
  Byråd for næring og eierskap, Marthe Scharning Lund

  Klima målene er satt i samarbeid med næringslivet. For å holde fokus har Oslo by etablert et klima budsjett som følges opp av de kommunale etatene.  Ansvaret for budsjettet er ligger hos finans- ikke miljøavdelingen. Poenget er at miljøansvaret tilhører alle avdelinger, ikke kun ett.

  Marthe hadde en anbefaling til salen: Vi skal gjennomføre handlingsplanen for Oslo, målene er implementert og revidert. «Fest setebeltene, nå kjører vi!»

  «Vi går nå inn i et kritisk 10år for klimaet og havet, vi går inn i et kritisk 10-år for Shipping og IMO»
  Sveinung Oftedal, Fagdirektør i Klima- og miljødepartmentet

  SINTEF fortalte at klimaendring og potensielle løsninger er et «Wicked problem» i sitt panel innlegg. Alle løsninger kommer med en negativ følge-effekt. Ett resultat av at utviklingen av potensielle løsninger er leverandør- og ikke markedsdrevet.

  “Når det gjelder nullutslipp, må vi spørre oss selv hvilke begrensinger har vi for utslipp, ikke hvilke begrensinger har vi til teknologi»
  Anders Valland, Research Manager, Maritime Energy Systems, SINTEF Ocean

  Nullutslipps havnebyer er nøkkelen

  Det er et klimamål i seg selv å bygge framtidens nullutslippshavner nære byer, når sjøtransporten får frakte varene så nærme folk som mulig kan vi virkelig redusere utslipp.

  Havner er en del av løsningen for at by og land skal oppfylle målene i Paris avtalen. Havner med nærhet til der folk bor reduserer behovet for transport på vei. Oslo havn skal bli en nullutslippshavn på sikt.

  Heidi Neilson, Miljøsjef Oslo Havn

  Innen 2030 skal Oslo havn redusere CO-utslippene med 85%. Handlingsplanen innebærer samhandling både med Oslo by og aktørene i havna. Oslo Havn er proaktive gjennom å ta i bruk ny teknologi og bedre areal effektiviseringen. Utslippene må ned både fra skip som seiler inn og ut av Oslo og fra de som ligger til kai. Målsettingen innebærer også at utslippene fra terminalutstyr, aktivitet på terminalene og transport inn og ut av havna må mot ned mot null.

  Ambisjonen skal håndteres parallelt med at Oslo havn etter planen vokser, 50% mer gods og 40% flere passasjerer innen 2030. I vekstperioden skal utslippene ned fra 55.000 tonn per år til ca. 8.000 tonn.

  «Samtlige aktører i havna må være bevisste på å kutte klimautslipp»
  Byråd for næring og eierskap, Marte Sharning Lund

  Oslo havn skal investere i nullutslippsløsninger som kundene kan bruke. Det utarbeides nå en investeringsplan for prosjekter som skal prioriteres til våren.

  Handlingsplanen til Oslo havn er ambisiøs, og krever vilje og handlekraft fra alle involverte parter.

  Verdens første utslippsfrie havn

  Oslo vil bli verdens første utslippsfrie havn – Miljøhovedstaden Oslo er en av verdens ledende klimabyer. Oslo Havn er pådriver for og jobber i partnerskap med havnas kunder for å finne løsninger som gir høy miljøeffekt.

  «Oslo er i full gang med den grønne omstillingen, og faser inn nullutslippsløsninger. Havna og byen har klare klimamål, retningen er tydelig og det vil koste å investere i framtidens fornybare løsninger. Vi gleder oss til å få innspill fra bransjens fremste aktører innen cruise, havner og logistikkløsninger når vi møtes i Oslo»
  Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen.

  En møteplass for grønnere sjøfart

  GreenPort Cruise & Congress 2019 dekker en rekke temaer innen havn- og sjøtransport, inkludert høyteknologiske grønne løsninger, multimodale forsyningskjeder, nullutslippsløsninger for havner, terminaler og byer. Det siste innen bærekraftig utvikling og miljøpraksis formidles, deles og diskuteres. Utslippskutt og bærekraft er et felles mål.

  DFDS på vei til Danmark, Foto Jørn Askvik