Hopp til innholdet

50 milloner kroner i ny tilskuddsordning

  Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 satt av midler til en ny ordning for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner. Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjektene må være ferdig innan 30. november 2019.

  Om ordningen

  Formålet med tilskuddsordningen er at den skal bidra til å effektivisere logistikkjeden gjennom å utløse samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i allment tilgjengelige havner. Det er bevilget 50 millioner kroner til ordningen i 2019. Ordningen er treårig og skal evalueres senest i 2021.​

  Støtten faller inn under EØS-avtalens definisjon av statsstøtte. Slik støtte er forbudt med mindre det er gjort unntak for det. Støtte til havner er på nærmere vilkår tillatt gjennom EØS-avtalens alminnelige gruppeunntak for offentlig støtte til havneinvesteringer (GBER artikkel 56b nr. 2).​

  Last ned Samferdselsdepartementet​ sine retningslinjer her
  Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjekta må være ferdig innan 30. november 2019.

  Hvem kan søke om tilskudd?

  Tilskudd kan gis til havner som er allment tilgjengelige. Med dette menes privateide eller offentligeide havner som er åpen for eksterne brukere som ønsker å benytte havnetilbudet.​

  Hva kan det søkes om tilskudd til?

  Det kan søkes om tilskudd til:

  • investering i bygging, erstatning eller oppgradering av havneinfrastruktur
  • investering i bygging, erstatning eller oppgradering av tilgangsinfrastruktur
  • mudring

  Det kan ikke søkes om tilskudd til:

  • Investering i alternativ drivstoffinfrastruktur
  • Investering i jernbanespor
  • Kostnader til aktiviteter som ikke er transportrelaterte, inkludert industriproduksjonsfasiliteter, kontorer og butikker
  • Kostnader til havnesuperstruktur

  Tilskuddet må ha insentiveffekt. Dette innebærer at det ikke kan søkes om tilskudd til tiltak som ville vært gjennomført uavhengig av tilskudd. Støtten anses å ha insentiveffekt hvis støttemottaker har sendt en skriftlig søknad om tilskudd før arbeid på prosjektet eller aktiviteten starter. Kystverket vil i tillegg vurdere konkret om støtte er nødvendig, og størrelse på eventuell støtte vil vurderes individuelt. ​

  Hvor mye tilskudd kan det søkes om?

  Maksimum støttebeløp er 80 prosent av de støtteberettigede kostnadene og støtte per prosjekt er begrenset til EUR 5 millioner.​

  Les mer om tilskuddsordningen her

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.

  Stikkord: