ShortseaShipping
AdBanner

Undervurdert transportsystem

Mineralnæringen er stor og tørrlast på sjø er svært viktig.

Dette er konklusjonene til Eivind Dale fra DNV GL i​ en kartlegging av innenlands bulktransport for Kystverket.

Volum​​​​

Innenlands bulktransport er lite kartlagt til nå, selv om tørrbulk utgjør 44 % av sjøtransporten innen- og utenlands. 

Det ble produsert 99 millioner tonn mineralske råstoffer i 2016 fra mange små virksomheter i hele landet. Byggeråstoff (pukk, sand og grus) utgjør 59 % med viktigste anvendelser på vei, dekke og i betong. 

Transport av byggeråstoff på sjø utgjorde 10 millioner tonn (16,5 % av totalen) og 1,1 millioner tonnkm (53 %). 

Industrimineraler er også betydelig (15 %) med primært kalkstein til sement- og papirindustrien. ​

Flåte

Tørrlastflåten består av mange små skip, eid av små rederier som skiper store volumer. Skipenes gjennomsnittsalder er 30 år. Hver rederi eier 1-14 skip og det er liten konsolidering. Seilingsmøntseret er komplekst med mange anløp og laster, både til sentrale byhavner og spredte småkaier. Det gjøres rammeavtaler, volumavtaler eller avtaler for enkeltturer. 

Konkurranse med bil​​

Det er en stor konkurranseflate mot lastebil og Dale rapporterer om overraskende funn.- Sjøtransport helt ned mot 65 km kan konkurrere med biltransport på halve distansen, og gi betydelig samfunnsgevinst ved å fjerne biltransport i tett befolkede og trafikkerte byområder. Sjøtransport på over 500 km kan konkurrere med biltransport på under 20 km («25 gangen)» med like samfunnsøkonomiske kostnader. 

Anbefalinger​

DNV GL har følgende anbefalinger til Kystverket: 

  1. Nasjonal kartlegging av bulkskipstransporten, spesielt mineraltransporten
  2. Undersøk nærmere sammenheng mellom annen industriell verdiskapning langs kysten og transporttilbudet som følger av mineralproduksjonen og –transporten («ryggrad»?)
  3. Utred sjøtransportens betydning for bærekraftig mineralforvaltning
  4. Avdekk hvordan bulktransporten og verdikjedene den betjener påvirker havnestrukturen, og vice versa
  5. Nærmere analyse av konkurranseflatene mot biltransport. Potensiale for godsoverføring kan være betydelig også innenfor byggeråstoff
  6. Tiltak for innovasjon og grønn flåtefornyelse​​.
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab