ShortseaShipping
AdBanner

- Havnene er navet i logistikken

- Norske havner har flere viktige samfunnsroller.

Dette skriver direktør i Norske Havner, Arnt-Einar Litsheim, i en kronikk. Vi gjengir den her:

- De bidrar til økt godstransport på sjø, og de bidrar til god og kostnadseffektiv logistikk for næringslivet. Gjennom dette bidrar norske havner til regional næringsutvikling, bedre miljø og færre klimagassutslipp. Norske Havner er bindeleddet mellom sjø og land, og utgjør et viktig nav i transportsystemet.

Den stadige veksten i veitrafikken skaper kapasitetsproblemer i transportnettverket. Mer veitrafikk innebærer større vedlikeholdsbehov, flere ulykker, mer klimagassutslipp og lokal luftforurensning. De eksterne kostnadene med veitransport er store og løsningen er mer over på kjøl.

Skaper store verdier

Næringslivet er avhengig av kostnadseffektive transportløsninger. Tid er en viktig faktor og vareflyten gjennom havna fra skip til gate er avgjørende. Videre er det ofte ønskelig å kunne bruke havna som lager og arena for næringsutvikling. En rekke havner har gjennomført ringvirkningsanalyser som viser at havnene i stor grad bidrar til regionene de befinner seg i med både arbeidsplasser og skatteinntekter. Et eksempel er at havnearealer blir brukt til klargjøring av biler for markedet, noe som skaper store verdier for samfunnet. I tillegg til kaifronter er det altså viktig at havnene har tilstrekkelig arealer. Arealer er et knapphetsgode i flere norske havner, og havnene opplever et stadig økende press for alternativ bruk som til boliger og kontorer. Dersom en container må kjøres fra havna til et mellomlager før den skal fraktes til sitt endelige bestemmelsessted, påløper det ekstrakostnader som medfører at alternativ transportform ofte blir rimeligere. Det er da en stor fare for at vareeier og transportør velger lastebilen hele veien. Stikk i strid med hva som tjener storsamfunnet.

Håndterer ulike former for gods

Tradisjonell havnedrift er stort sett dårlig butikk. Norske Havner er avhengig av inntekter fra utleie av fast eiendom også til ikke-havnerelaterte kunder. Denne kryssubsidieringen er vel dokumentert i NTP Godsanalyse som kom i 2015. Norske Havner er som oftest multi-purpose havner. De håndtere mange ulike former for gods (bulk, stykkgods, ferjegods, container, også videre). Videre utfører Norske Havner en rekke tjenester til sine kunder i form av lager, fortøyning, avfallshåndtering, vann, landstrøm, også videre). Dette er tjenester som brukerne er avhengig av. I NTP ønsker nasjonale myndigheter at havnene skal bli energihuber (knutepunkt for alternative drivstoffer) for både sjø og landbasert virksomhet.

Jobber for bedre rammevilkår

Norske Havner er gitt et samfunnsoppdrag, men oppdraget utføres ikke av seg selv. Havnene trenger muskler i form av kapital og tilgang til egnede arealer. Begge deler er under press. Norske Havner representerer 51 havner langs hele norskekysten. Vi arbeider for å bedre rammevilkårene til havnevirksomhet og sjøtransport. Vi mener at skal en sikre en god vareflyt gjennom havna til det beste for verdikjeden, trenger havnene rammebetingelser som gjør at de kan levere i forhold til dette oppdraget. Havne- og farvannsloven er under lupen og krefter arbeider for en liberalisering av dagens havnekapital. Det er en kjensgjerning at rådmennene og deres organisasjon KS ønsker en slik utvikling. Norske Havner mener at nasjonale hensyn må gå foran lokale hensyn, slik at vi snur transporttrenden og mer av godset velger sjøveien.​

*** Denne kronikken ble først publisert i innstikket "Supply Chain Management" som ble distribuert med Finansavisen 22. november i år. 


Nyhetsemner:  Havn , Havnevirksomhet , Norske Havner
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab