ShortseaShipping
AdBanner

- Regjeringen bidrar til mer tungtransport på vei

- Budsjettforliket mellom regjeringspartiene, V og KrF legger opp til at enda flere lastebiler kommer på norske veier. Samtidig sier partiene at dette er et budsjett for grønnere transport. Det er i beste fall en stor overdrivelse.

Det er Kystrederiene, representert ved administrerende direktør ​Tor Arne Borge og næringspolitisk rådgiver ​Kenneth Erdal, som uttaler dette. De har sendt redaksjonen et innlegg hvor de forklarer realiteten av den statlige forskjellsbehandlingen av veitransport og sjøtransport:

Avgiftslettelse på tungtransport

-Budsjettforliket medfører at CO2-avgiften på diesel økes med 11 øre og på bensin med 10 øre. Dette blir imidlertid kompensert ved en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften. Dette representerer i realiteten en avgiftslettelse. Sjøtransporten, som er den mest miljøvennlige transportformen, får derimot økte avgifter. Tro det den som kan, skriver de to videre.

Økt tungtransport på vei

Denne avgiftsvridningen er i strid med de politiske målsetningene i Nasjonal transportplan (NTP) om å overføre mer gods fra vei til sjø. Sjøtransportens infrastruktur og beredskap er i dag i stor grad brukerfinansiert gjennom avgifter. Vei og bane finansieres for det meste over skatteseddelen, noe som er en kraftig favorisering av godstransport på vei. Denne favoriseringen vil nå forsterkes ytterligere, stikk i strid med føringene i NTP.

Flere skadde og drepte i trafikken

Trafikkulykker på norske veier, som involverer vogntog, har holdt seg stabilt høyt de siste årene. Hittil i år, det vil si til og med oktober måned, har det vært 113 slike ulykker, som har resultert i 131 skadde og åtte drepte. I 2016 var det 121 tilsvarende ulykker, med 139 skadde og 15 drepte som resultat. (Kilde: SSB).

Sjøen er miljøveien

- Klimaeffekten ved godsoverføring fra vei til sjø er godt dokumentert. Gods fraktet sjøveien er i seg selv et miljøtiltak, og er den transportform som miljøbelaster samfunnet minst, selv med diesel som drivstoff. Et lasteskip slipper ut mindre CO2, NOx og andre klimagasser enn om tilsvarende last blir sendt på semitrailere på vei. Et eneste lasteskip kan flytte last tilsvarende over 300 lastebiler. Dette vil føre til mindre ulykker, mindre utslipp, færre stengte fjelloverganger, færre tunnelbranner og mindre støv og støy, slår Borge og Erdal bestemt fast.

Miljøorganisasjoner og folk flest – rop ut! 

- Bellona, Zero, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og mange flere. Samtlige jobber for en mer miljøvennlig transportsektor. Privatbilister, syklister, gående, skolebarn, mødre og fedre. Samtlige ønsker en tryggere vei. Vi trenger derfor at dere står sammen med oss om dette. For resultatet av dagens politikk er at vi får flere lastebiler på veiene. Det er sannheten, avslutter de to på vegne av Kystrederiene.​

AVBILDET: Bildet er knipset av en forbipasserende under en alvorlig ulykke hvor en semitrailer var innblandet. 


  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab