ShortseaShipping
Siste: 
AdBanner

Mye bra maritim politikk, men…

Maritimt Forum Nordvest møtte næringsminister Monica Mæland (H) i Ålesund fredag 4. august.

Maritimt Forum Nordvest hadde følgende å si til statsråden:

- Regjeringen fortjener skryt for sin maritime politikk de siste fire årene. Dere har styrket og lovfestet tilskuddsordningen for sjøfolk (nettolønnsordningen), rederiskatteordningen ligger fast, norsk maritim kompetanse er styrket, fartsområdebegrensningene for NIS-skip er myket opp, 47 skip er flagget hjem det siste året, dere snudde i Color Line saken, konkurransesituasjonen på norsk sokkel skal nå utredes. En egen havstrategi er lansert – lite konkret, men den viser at dere vil satse på havnæringene. Det er mye å glede seg over. Men - det er noen saker som ikke harmonerer med det store bildet. Dette er tre enkle og konkrete saker som skulle være mulig å gjøre noe med rimelig raskt, og som ikke behøver å koste så mye.


1. Maritim FoU

Generelt fortjener regjeringen skryt for økte bevilgninger til forskning og utvikling (FoU) de siste årene. Det er positivt at regjeringen vil «videreføre og styrke den næringsrettede forsknings- og innovasjons¬politikken, herunder forskning rettet mot havnæringene», slik de skriver i havstrategien, påpeker Maritimt Forum Nordvest - og fortsetter:

Men regjeringens satsing på maritim forskning og innovasjon gjennom MAROFF, er blitt til dels trappet ned siden 2010. Satsingen på Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) har blitt betydelig styrket de siste årene, men dette er ikke noe som maritim næring i hovedsak kan ta del i, siden næringen har sitt eget program (MAROFF). Fra 2010 til 2016 økte BIA-midlene fra 365 millioner til 670 millioner, mens MAROFF hadde ingen økning fra 2010 (154 millioner) til 2016 (146 millioner). Rett skal være rett, det har kommet en ekstrabevilgning til Maroff på noen millioner i 2017.

​- Dette betyr at dersom maritime bedrifter har et prosjekt, som kan defineres innen et område som er prioritert innen programplanen til MAROFF, så kan du ikke få støtte fra BIA, påpeker Maritimt Forum Nordvest.

​MAROFF har fokus på anvendt forskning som kan føre til:
  • Kostnadseffektive og miljøvennlige skip.
  • Leveranser til og gjennomføring av krevende, sikre maritime operasjoner.
  • Miljøvennlig transport og operasjon i nordområdene.
  • Bruk og distribusjon av LNG.
  • Sikre skip og sikker ferdsel.
  • Bedre innovasjon og nye forretningsmodeller.
  • Effektive regelverk og rammebetingelser.

- Når maritime bedrifter har et prosjekt som ikke passer inn under opplistingen over, kan også maritime bedrifter få tilgang til BIA-midler. Dette skjer bare unntaksvis. I dag ligger mange gode, verdiskapende prosjekt i kø hos Maroff, fordi programmets pengepott har blitt liggende på 2010 nivå, påpeker Maritimt Forum Nordvest.

​I Regjeringens maritim strategi fra 2015, heter det at den vil «Videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet, gjennom MAROFF-programmet». Som tallene over viser har det vært en nedgang i tilgang til midler. I konklusjonene fra Maritim21 heter det «Det anbefales at investeringer i FoUI for maritim sektor styrkes betraktelig for at Norge fremdeles skal være en ledende maritim nasjon.», påpeker Maritimt Forum Nordvest.​​

2. Konkurransedyktige eksportgaranti- ​​og fin​​an​​sieringsordninger

- Norsk maritim næring trenger konkurransedyktige finansieringsordninger for å kunne konkurrere i et stadig tøffere marked. I Regjeringserklæringen står det at den regjeringen vil «Styrke Eksportkreditt Norge og GIEK», noe aktørene i bransjen var svært fornøyde med. Men fortsatt opplever næringen at land vi konkurrerer med, har bedre ordninger enn oss. Kontrakter fra norske rederi innen fiske, fergedrift og nærskipsfart går til utlandet, les Tyrkia og Spania; fordi vi i Norge ikke har gode nok finansieringsordninger. Spania har blant annet en finansieringsordning, «tax lease», som sikrer oppdrag til spanske verft, slår Maritimt Forum Nordvest fast videre. De fortsetter:

- Norske myndigheter har selv mulighet til å etablere bedre finansieringsordninger for bygging av mer skip i Norge, enn det vi har i dag. Ingen eksterne regelverk hindrer oss i det. Påstanden om at EØS-regelverket hindrer oss, er en myte. I tillegg er Eksportkreditt med på finansieringen av utstyret ombord, som blir leverte av norske utstyrsleverandører, om skipet bygges i utlandet. Blir skipet bygd i Norge, gir ikke regelverket Eksportkreditt mulighet til å være med på finansieringen av utstyret. Dette norske regelverket hemmer bygging av skip ved norske verft og samtidig fremmer bygging i utlandet. For utstyrsleverandørene isolert sett, er dette like greit, men for verftene som taper kontraktene av den grunn er det svært uheldig. Rederiene ønsker også at det skal bygges i Norge, fordi det er enklere, og fordi det blir levert på tid.

Organisasjonen Norske Skipsverft har tatt et prisverdig initiativ overfor myndigheten om å forbedre finansiering over for norsk maritim næring. De jobber målrettet og i det stille, i første omgang overfor departementet. Det er de som har avdekket at EØS-regelverket ikke stopper bedre norske finansieringsordninger.

Gjennom ENOVA har regjeringen skapt en kraftfull pådriver mot lavutslippssamfunnet, men ENOVA gir kun støtte til deler av merkostnaden når det velges grønne løsninger. Rederienes generelle behov for finansiering og garantier ved bygging av grønnere skip, er ikke noe bedre enn bygging av skitne skip som forurenser like mye som før.  Poenget er å gi grønne skip bedre finansieringsordninger enn skitne skip

3. Feil bruk av incentiver​​​​

I maritim strategi 2015 skrev regjeringen at den vil «Stimulere til overføring av gods fra vei til sjø, herunder arbeidet med NTP vurdere en midlertidig tilskuddsordning for gods¬overføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport framfor landtransport». I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning, men bare mot rederiene. I Havromsstrategien heter det at: «... legge til rette for at mer av godstransporten bruker sjøen og vil i 2017 etablere en midlertidig forsøks-ordning i tre år med tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø.»

Formuleringen «Rettet mot bedrifter» er fjernet, og dette er noe Maritimt Forum beklager. Det er etter vår mening vareeier som trenger incentiver for at det skal skje en betydelig endringer av transport-mønstret, avslutter Maritimt Forum Nordvest.

AVBILDET:  Daglig leder i Maritimt Forum Nordves Arnfinn Ingjerd​ og næringsminister​ Monica Mæland (H) møttes nylig i Ålesund.​ Foto: Maritimt Forum Nordvest.​

Nyhetsemner:  Politikk , Rederi , Maritimt Forum
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab