ShortseaShipping
AdBanner

Anbefaler bygging av Stad skipstunnel

I en konsekvensutredning av Stad skipstunnel anbefaler Kystverket at skipstunnelen bør bygges.

​Torsdag 12. januar ble konsekvensutredningen overlevert til Selje kommune sammen med reguleringsplanen for Stad skipstunnel.

​Samme kveld ble det gjennomført et folkemøte i regi av Selje kommune, hvor Kystverket og Asplan Viak ga innbyggerne i Selje kommune et innblikk i konsekvensutredningen, reguleringsplanen og teknisk forprosjekt som er utarbeidet i forprosjektet for Stad skipstunnel. Forprosjektet – som inneholder en rekke analyser og rapporter – skal overleveres Samferdselsdepartementet i mai 2017.

Kartlegger konsekvenser

Etter metoden for konsekvensutredning skal det legges frem en anbefaling basert på en samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. På bakgrunn av denne vurderingen anbefaler Kystverket at skipstunnelen bygges, og at overskuddsmasser brukes på en samfunnsnyttig måte.

Målet med konsekvensutredningen er å sikre at hensyn til miljø og samfunn blir ivaretatt i utarbeiding og gjennomføring av planverket. Utredningen viser hvordan skipstunnelen vil påvirke samfunnet, og kartlegger prissatte konsekvenser som kostnader og gevinster, og ikke-prissatte konsekvenser for landskapsbildet, nærmiljø, friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser, naturmangfold miljø og dyreliv. 

Utredningen viser at bygging av Stad skipstunnel isolert sett ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den vil øke sikkerhet og forutsigbarhet for fartøy som seiler forbi Stad. I arbeidet har man brukt samme metode som Statens vegvesen bruker i større vegprosjekter (V712).

– Det er ikke unormalt at prissatte konsekvenser i samferdselsprosjekter kommer negativt ut. Men for oss handler dette prosjektet om mer enn samfunnsøkonomisk nytte. Realisering av prosjektet vil redusere risikoen for uønskede hendelser og ulykker ved at man unngår det mest værutsatt og farlige havstykket vi har langs kysten vår, slik at seilasen forbi Stad blir tryggere for både folk og gods. I tillegg er det de lokale og regionale ringvirkninger skipstunnelen vil kunne føre med seg på sikt. Dette er verdier Kystverket setter høyt, sier prosjektleder Terje Andreassen i Kystverket.

– Stad skipstunnel vil fjerne en barriere som i dag legger begrensninger for sjøtransport i Midt-Norge, påpeker han. 

– Et mer nøyaktig teknisk grunnlag

Ifølge nye beregninger vil Stad skipstunnel ha et kostnadsoverslag på 2,6 milliarder kroner. Dette er en økning i kostnadsoverslaget på 2,3 milliarder kroner som ble skissert i 2010.

– Nå som teknisk forprosjekt er ferdig, har vi fått et mer nøyaktig teknisk grunnlag enn vi har hatt tidligere. Økningen i kostnadsoverslaget skyldes behovet for omlegging av veger i tilknytning til entringen av skipstunnelen, samtidig som vi har skissert en mer robust portalkonstruksjon enn det som var tidligere anslått, opplyser Andreassen.

– Når forprosjektet er overlevert, vil det være opp til Samferdselsdepartementet å vurdere om prosjektet er modent nok for ekstern kvalitetssikring (KS2).

Først når ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil det kunne behandles i Stortinget. Dersom Stortinget gjør et positivt vedtak, vil Kystverket bruke ett år til å forberede byggestart. Andreassen opplyser at byggestart tidligst kan bli i 2019.

Et unikt prosjekt

Asplan Viak har koordinert arbeidet med å få på plass konsekvensutredning og reguleringsplan for Stad skipstunnel, som videre skal behandles i planutvalget og formannskapet i Selje kommune. I dette arbeidet har Asplan Viak sammen med Kystverket også utarbeidet en trafikkprognose for hvor mange skip man kan forvente skal seile igjennom skipstunnelen. Prognosen anslår at rundt 81 prosent av fartøy, eksempelvis nytte- og passasjertrafikk, som i dag seiler forbi Stad vil kunne bruke tunnelen. Fritidsfartøy er ikke tatt med i vurderingen.

– Det har vært et utfordrende arbeid. Siden skipstunnelen er unik, er det ingen prosjekter vi kan sammenligne oss med. Det er også utfordrende å forutse hvordan skipstrafikken kommer til å bruke skipstunnelen dersom den blir bygget. Vi må derfor gjøre en kvalifisert gjetning basert på kvalitative vurderinger, sier planrådgiver Hans Munksgaard i Asplan Viak.

I forprosjektet har man beregnet opptil fem seilaser i timen igjennom skipstunnelen. Dette tilsvarer 18 fartøy i døgnet og ca. 7000 seilaser i året.

Tett på befolkningen

Undersøkelser av berggrunnen i Kjødepollen viser at det er mer løsmasse enn først antatt. Det betyr at inngangsportalene vil måtte bygges over et større areal enn tidligere planlagt, og at fire eneboliger og enkelte løer, uthus og naust vil måtte rives før byggestart. På et folkemøte torsdag 12. januar deltok rundt 120 innbyggere for å få høre mer om arbeidet som er gjennomført så langt i planleggingen av Stad skipstunnel.

– Medvirkning har vært en viktig prioritet for oss i denne prosessen. Vi har god dialog med grunneiere som vil kunne bli direkte berørt dersom Stad skipstunnel blir bygget, opplyser Andreassen som i senere tid har vært på hjemmebesøk hos syv grunneiere for å informere dem direkte om hvordan de kan bli berørt dersom skipstunnelen blir bygget.

Ordfører Stein Robert Osdal i Selje kommune er godt fornøyd med prosessen så langt. Han sier det er stor lokal entusiasme for å få bygget skipstunnelen, samtidig som han påpeker at innbyggerne har mange spørsmål om detaljene i prosjektet.

– Vi står i et veiskille. Nå som forprosjektet snart skal overleveres til Samferdselsdepartementet, går vi inn i en ny og mer konkret fase. Og jeg tror det er først nå folk begynner å ta innover seg konsekvensene av hva dette kan bety for lokalsamfunnet, sier Osdal.

Fakta om Stad Skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas langs Stad.

Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner, øremerket dette prosjektet.

Byggingen

Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.

Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

Prosjektet

Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene "Nullalternativet" (uten nye tiltak), "Liten tunnel" og "Stor tunnel" (Hurtigruta).

Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.

I NTP 2014-2023 har regjeringen sagt at de ønsker å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det "store" tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.

Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.

Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.

Forprosjektet er nå under utarbeiding. Når forprosjektet blir fullført skal det gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2.

Nøkkeltall

  • Lengde – 1.700 meter.
  • Høyde mellom bunn og tak - 49 meter.
  • Bredde mellom veggene i tunnelen - 36 meter.
  • Areal på tverrsnitt – 1.625 kvadratmeter.
  • Volum uttak fast fjell - cirka 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
  • Estimerte byggekostnader - cirka 2,6 milliard kroner.
  • Estimert byggetid – anslått til tre-fire år.

Kilde: Kystverket.
Illustrasjon - Kystverket.

Nyhetsemner:  Skipstunnel , Kystverket
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab