ShortseaShipping
AdBanner

NTP - om havner, havneveier og farleder

​Det er lagt opp til bedre veitilknytning til flere havner. I tillegg foreslås midler til utbedring og sikring av farled - noe som ville forbløffe oss mer om det ikke var tatt med.

Transportetatene mener at det bør opprettes en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessig gode havner. Ordningen foreslås innrettet som støtte til investeringer i havner som kan bidra til å:

  • utvikle havnene som et miljømessig godt energiknutepunkt for skipsfarten
  • understøtte lokale og regionale areal- og næringsstrategier
  • styrke havnen som intermodalt knutepunkt

Tilskuddsordningen skal ikke innrettes mot å støtte investeringer i ny kapasitet. Transportetatene foreslår 1,2 milliarder kroner til dette i planperioden 2018-2029.

Hand i hand

I tillegg mener transportetatene det er viktig å videreføre tilskuddsordningen for havnesamarbeid. Det foreslås 180 millioner kroner til denne ordningen for planperioden samlet i alle rammenivåene.

Vei til havn

"Ut over dette er det viktig at vi får god samhandling mellom de ulike transportformene", skriver transportetatene - og fortsetter:

"Veitilknytning er et viktig område, og det inngår følgende veiprosjekter som vil ha betydning for havnetilknytningen, ved en rangering etter samfunnsøkonomi, samfunnssikkerhet og sammenhengende utbygging/standard:

  • Rv 283 Holmenbrua i Drammen (alle rammenivåer unntatt i lav ramme)
  • E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand (høy ramme)
  • E134 arm til Karmsund havn, Husøy terminal  i Karmøy kommune (høy ramme)
  • Rv 94 Hammerfest sentrum (høy ramme)
  • Rv 42 Eigerøy bru i Egersund (høy ramme)"

Et annet sted i plandukumentet finner vi også havneveier generelt omtalt:

"Transportetatene mener også det på enkelte korte strekninger inn mot terminaler bør vurderes egne tungtrafikkfelt, eventuelt kombinert med bussfelt i tilknytning til viktige havner eller terminaler".

Transportetatene påpeker at det legges til grunn en overføring av 0,8 millioner tonn gods til sjø fra vei i perioden. I tillegg kommer den generelle markedsveksten på i overkant av én prosent pr. år, tilsvarende 25 millioner tonn fram til 2030. Petroleum er ikke inkludert.

Om farleder

"Forventet utvikling går i retning av skip med større tonnasje internasjonalt. Opprettholdelse av gode utenriksforbindelser på sjø krever tiltak der farleden ikke er tilstrekkelig dimensjonert for utviklingen i skipsstørrelser. Der det anbefales tiltak. er det hovedsakelig for å utbedre innseilingsleder til havner eller mellom havner med hensyn til sikkerhet og for å gjøre norske havner tilgjengelig for skip med større tonnasje", er budskapet transportetatene sender med plandokumentet som nå befinner seg i Samferdselsdepartementet for politisk behandling.

Avbildet: Røsvikrenna, en del av innseilingen til Øraterminalen i Borg havn. (illustrasjonsfoto)

Nyhetsemner:  Havn , Farled , NTP , Vei , Terminal
  
Relaterte nyheter
  

Finn en rute for din last

Shortsea Promotion Centre Norway | shortsea@shortseashipping.no | Tel: +47 9056 2994 | © SPC Norway 2014 | Feedback
Publishing: ChainLab - Design: ChainLab